Kriterier for søknad

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Samarbeidspartnere:

 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet

Etablererprøven

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve, jfr Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted. 

Ta kontakt med kommunene for å sette opp tid til prøven. Mer informasjon og påmelding finner du under "skjemaer".

Søknad

(Søknadsskjema se under Skjema.)

Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet skal oppgis. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
 • Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives.
 • Navn og adresse på daglig leder
 • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
 • Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet 

Vedlegg:

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt:

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett

Saksbehandling

Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.