Søknad

(Se skjema under)

Det er viktig at søknadsskjemaet blir korrekt utfylt slik at søknaden kan behandles så raskt som mulig og ikke må sendes tilbake for tilleggsopplysninger.

Så presist som mulig skal det gjøres rede for hva slags arrangement det søkes skjenkebevilling til og hvordan det er tenkt gjennomført. Det skal også angis hvem som er målgruppe for arrangementet. Arrangementslokalet skal beskrives. Skal arrangementet holdes utendørs skal det legges ved skisse med nøyaktige mål, hvordan området fysisk skal avgrenses og en bekreftelse på at søker har disposisjonsrett over arealet.

Nøyaktig dato og klokkeslett for arrangementet oppgis. Skjenketiden kan begrenses ut fra gjeldende bestemmelser i lov og kommunale forskrifter.

Opplysningene om arrangementet kan skrives i eget vedlegg.

Behandlingstid

Behandlingstid: 6-8 uker.

Alle søknader sendes til politiet og sosialtjenesten til uttalelse. Når søknaden er ferdig saksbehandlet, får søker skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får søker en begrunnelse sammen med vedtaket, og alltid hvis det antas at søker blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan søker få den ved å henvende seg til kommunen innen utløpt klagefristen for vedtaket.

Gebyr

Gebyr beregnes og faktureres ut fra den forventede mengde omsatt alkoholholdig drikk som søker oppgir. Faktura sendes fra kommunen når søknaden er innvilget. Gebyret må være betalt før arrangementet starter for at bevillingen skal være gyldig. Kvittering for betalt bevillingsgebyr må kunne forevises ved kontroll på stedet. Formannskapet vedtok 13.06.07 (sak 057) at minstegebyret for skjenkebevilling for enkelt anledning er kr 1000,-.

Etter arrangementet kan bevillingsbeløpet avregnes mot faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/ eller kvitteringer. Gebyret kan etter en konkret vurdering fastsettes til et lavere beløp. Utfylt og dokumentert omsetningsoppgave sendes kommunen senest 14 dager etter arrangementet.

Klage

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det ble mottatt. Klagen skal begrunnes skriftlig og sendes Lillesand kommune. Klageorgan er Fylkesmannen i Agder.