Søknad

(Se skjema under)

Ansvarlig søker er den bedrift, organisasjon eller person med det juridiske og økonomiske ansvaret for arrangementet. Er det et firma eller organisasjon som søker oppgis organisasjonsnummeret. Er søker en privatperson oppgis fødselsnummeret (11 siffer).

Dersom det er snakk om et uteområde skal det også legges ved tillatelse fra grunneier om at søker har anledning til å bruke området, samt skisse over arealet.

Det skal utpekes en styrer/skjenkeansvarlig og en stedfortreder for bevillingen.

Behandlingstid

Vil normalt være ca. 10 dager. Søknader som kommer inn seinere enn 10 dager før arrangementet, kan ikke ventes avgjort innen arrangementsdato. Søker får skriftlig svar og dersom søknaden innvilges blir det sendt ut faktura for bevillingsgebyret.

Klage

 Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det ble mottatt. Klagen skal begrunnes skriftlig og sendes Lillesand kommune. Klageorgan er Fylkesmannen i Agder.