Søknad

(Se skjema og veildening under)

Saksbehandling

Det er viktig at søknadsskjemaet blir korrekt utfylt slik at søknaden kan behandles så raskt som mulig og ikke må sendes tilbake for tilleggsopplysninger.

Søknaden oversendes fra kommunen til sosialtjenesten, politiet, kemner og Skatteetaten for uttalelse, og kan også bli oversendt andre instanser. Det settes en uttalefrist.

Når uttalelsene er kommet inn, vurderes søknaden av administrasjonen, det utarbeides innstilling og saken avgjøres av kommunedirektør etter delegert myndighet fra bystyret. Dersom søknaden er av prinsipiell karakter må den behandles politisk av formannskapet. Når vedtak er gjort får søker tilsendt utskrift av vedtaket.

Forventet behandlingstid for kurante saker er ca. 2-3 måneder. Behandlingstiden regnes fra det tidspunktet søknaden er korrekt utfylt og alle nødvendige vedlegg er mottatt. Dersom saken er av prinsipiell karakter og må behandles politisk er behandlingstiden ca. 3 måneder. Skjenkebevillingene varer inntil fire år.

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, må være over 20 år og må arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Videre inneholder § 4-2 bestemmelser om bevillingens omfang. Bestemmelsene innebærer at det må søkes om bevilling i alle lokaler hvor det skjenkes alkohol. I tillegg må det søkes om tillatelse dersom det foretas endringer i driftskonseptet eller i de lokaliteter der bevillingen utøves. Endringene må være godkjent av kommunen før de iverksettes.