Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (også kalt arealdelen) viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og bruken av arealene. Det er lovpålagt å ha en arealdel (jf. plan- og bygningslovens kap. 11). Her skal både vern og utbygging avveies, samordnes og man skal hensynta nasjonale og regionale føringer. Når man har avklart disse forholdene, og fått en vedtatt arealdel, så skal det være lettere å utarbeide detaljerte planer (område- og detaljregulering) og raskere kunne ta beslutninger i enkeltsaker, som f.eks. en byggesak. ​

​Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Det betyr at man overordnet skal bestemme hvor man ønsker f.eks. boliger, fritidsboliger, næringsområder og industri. Dersom det er viktige forutsetninger eller hensyn som skal i varetas i forhold til planlegging av arealene, så skal dette komme frem. ​

​Kommuneplanens arealdel for Lillesand kommune ble vedtatt 05.12.18. Arealdelen er langsiktig og gjelder fra 2018-2030.  Hvert 4. år skal imidlertid kommuneplanen rulleres. Det kan være rullering i forhold til noen tema, eller en full gjennomgang av hele arealdelen. ​

Her finnes pdfene av dokumentene til kommuneplanens arealdel 2018-2030

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4215/gl_planarkiv.aspx?planid=2016002337