Arbeidsgiver

Bystyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommuneadministrasjonen og det er derfor viktig at den enkelte reflekterer rundt etiske dilemmaene som kan dukke opp i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Ordfører og utvalgsledere har et særlig ansvar for oppfølging fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det vises for øvrig til etiske retningslinjer for ansatte i Lillesand kommune 

Lojalitet

Lover, forskrifter, reglement, avtaleverk og rutiner skal være med å gi føringer for hvordan folkevalgte skal forholde seg til de områdene de er satt til å forvalte. Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål. Dette betyr at alle må forholde seg lojalt til de politiske og administrative vedtak som treffes, og overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. De skal ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. 

Fortrolige opplysninger og informasjon

Opplysninger som mottas i forbindelse med virksomhet for kommunen, må behandles respektfullt og ikke brukes til personlig vinning. Alle opplysninger skal behandles etter Offentlighetsloven. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og gis en tydelig formulering. Det henvises for øvrig til Lillesand kommunes Informasjonsreglement. Enhver bruk av persondata skal sikres på en sånn måte at enkelt personer ikke blir skadelidende.

Gaver og lignende

Folkevalgte skal unngå personlige fordeler av en art som er egnet til å påvirke, eller av giveren ment å påvirke ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenestelige handlinger eller kan gi andre saklig grunn til å tro dette. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. 

Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon

Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. 

Reiseutgifter

Reiseutgifter i faglige sammenheng som kjøp/forhandlinger og lignende skal betales fullt ut av kommunen. Unntak krever særskilt vedtak av utvalgsleder/ordfører. Reiser foranlediget av invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra utvalgsleder/ordfører. Folkevalgte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av private bedrifter, organisasjoner og lignende som han/hun på vegne av kommunen har kontakt med. 

Kommunens interesser vs. personlige interesser

Folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom en er usikker på om personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal dette tas opp med utvalgsleder/ordfører. 

Eksempler på interessekonflikter kan være: 

  • Forretningsmessige forhold. 
  • Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. 
  • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at den folkevalgte kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. 
  • Familiære og andre nære sosiale forbindelser. 

Retningslinjenes status og lokalt ansvar

Opptreden eller handlinger som bryter med de etiske retningslinjene medfører ikke egne sanksjoner, men brudd på for eksempel habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig. Etiske retningslinjer skal tas inn i programmet for folkevalgtopplæringen.