1. Henvendelse til kommunen

Dersom plankyndig har kommet frem til at endringen kan gjøres etter PBL 12-14 andre ledd, så må vedkommende sende en henvendelse til postmottak@lillesand.kommune.no. Hendvendelsen må inneholde beskrivelse av foreslått endring og forslag til hvem som skal varsles.

Når dette er oversendt kommunen vil plansaksbehandler vurdere:

1.Planspørsmålet 
2.Hvem som er berørt og som skal varsles. Her er det også viktig å huske på regionale myndigheter. Statsforvalter og Fylkeskommunen skal alltid varsles. 
3.Hvilke dokumenter som må leveres inn. 

2. Varsel om endring av reguleringsplan

 Varslingsdokumentene skal oversendes kommunen for gjennomlesning, og etter godkjenning av plansaksbehandler kan regulanten varsle berørte parter. Det er viktig at kommunen publiserer varselet på kommunens hjemmeside, før varselet annonseres. Forslagsstiller er selv ansvarlig for å sende endringsforslaget på høring. Varslingsmaterialet må inneholde:

  • Følgebrev med opplysninger om bakgrunn, beskrivelse av foreslått endring, konsekvenser av endring 
  • Eventuelt oppdatert plankart 
  • Eventuelt oppdatert bestemmelser

Høringsfristen er minimun 3 uker fra høringen er annonsert i avisen.

Dersom du har behov for kartdata eller eiendomsinformasjon (nabolister) har du finne det her

3. Innsending av forslag

Etter at endringsforslaget har vært på høring, sendes dette til postmottak@lillesand.kommune.no  

Oversendelsen skal inneholde følgende: 

  • Et følgebrev med opplysninger om bakgrunn, beskrivelse av foreslått endring, konsekvenser av endring, eventuelle mottatte merknader, samt regulantens svar på eventuelle merknader 
  • Innkomne merknader skal legges ved i sin helhet 
  • Eventuelt nytt plankart (pdf og sosi + sosikontroll-tekstfil). Plankartet må inneholde hele den orginale planen, inkludert endringen. 
  • Eventuelt reviderte bestemmelser (i word-format) 
  • Liste over varslede parter. 

Dersom det i prosessen avdekkes at ikke endringen er innenfor kriteriene i PBL 12-14 andre ledd, så må endringen tas som en ordinær reguleringsendring jf. PBL 12-14 første ledd. 

4. Behandling av forslag

I henhold til kommunens delegeringsreglement skal endringer av plan etter § 12-14 andre ledd behandles politisk i plan- og miljøutvalget. Det er saksbehandler som klargjør og skriver saken for politisk behandling.

Plan- og miljøutvalget møtes vanligvis en gang i måneden for å behandle saker.

Når saken er ferdigbehandlet av plan- og miljøutvalget, sender kommunen ut et behandlingsgebyr i henhold til gebyregulativet. 

Merk: Gebyret er et behandlingsgebyr. Det betyr at det faktureres uavhengig av om det blir et positivt eller negativt vedtak i plan- og miljøutvalget.  

5. Kunngjøring av vedtak

Når plan- og miljøutvalget har vedtatt endringsforslaget sender kommunen ut melding om vedtak til alle berørte parter. Kommunen vil også gjøre vedtaksinformasjonen tilgjengelig på www.lillesand.kommune.no, samt annonsere i Lillesands-Posten. Det vil også bli opplyst om klageadgang og frist for å sende inn klage.

6. Klage på vedtak

Det er anledning til å klage på vedtatt planendring. En klage må sendes innen 3 uker (det vil bli angitt med dato). Klagen sendes skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva som man ønsker å endre i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningsloven kap. VI. 

Klagen behandles av plan- og miljøutvalget. Kommunedirektøren gir sin anbefaling til plan- og miljøutvalget om klagen skal tas til følge eller om vedtaket skal opprettholdes. Dersom plan- og miljøutvalget opprettholder vedtaket sendes klagen videre til Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse.