Habilitering

Enheten har som mål å legge til rette for stor grad av hverdagsmestring. Dette gjøres ved å legge vekt på kartlegging av den enkeltes brukers ressurser og ta brukerstemmen på alvor. Dette er i tråd med kommuneplanens strategier om å vektlegge enkeltindividets styrke, målsetting og muligheter, og å sikre et helthetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets forutsetninger og medvirkning.

Enhet for habilitering har fokus på endringskultur og rekruttering. Målet er å være rustet til å møte framtidens behov for kompetanse og tjenesteyting. Enheten vektlegger kunnskapsbasert praksis, som krever evaluering av egen praksis, brukermedvirkning og oppdatering innen forskning.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.

Tjenestetildeling

Enhetens hovedoppgave er å saksbehandle søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer blant annet tildeling av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, omsorgslønn, støttekontakt, dag-/aktivitetstilbud, institusjonsopphold (korttid, rehabilitering, avlastning og langtid). Enheten er ansvarlig for oppholdsbetaling og fakturering av helse- og omsorgstjenester.

I tillegg til saksbehandleroppgavene ligger det flere koordinatorfunksjoner i enheten:

  • kreftkoordinator
  • frivilligkoordinator
  • boligkoordinator
  • demenskoordinator. 

Enheten har et mål om å være synlig og tilgjengelig for kommunens innbyggere, brukere og samarbeidspartnere. Enheten skal være positiv og yte «det lille ekstra».

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.

Omsorg og mestring

Enheten består av to sykehjem, et bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.

Høvåg bo- og aktivitetssenter - Sykehjem med 28 plasser; derav 14 plasser for personer med demens. 11 langtidsplasser og 3 korttids-/avlastningsplasser. 

Lillesand bo- og aktivitetssenter - Sykehjem med 35 plasser; derav 8 korttids-/rehabiliteringsplasser. 1 rom til kommunal øyeblikkelig hjelp og 26 langtidsplasser.

Begge sykehjemmene har egne kjøkken som produserer mat til sykehjemmets beboere, samt middag til hjemmeboende. Det er også vaskeri på hvert sykehjem.

Både Høvåg og Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifiserte livsgledehjem. Sykehjemmene er samlingspunkt for frivillige lag og foreninger, og har ukentlige arrangementer for beboere og byens/bygdas befolkning. Personsentrert omsorg og den enkeltes mulighet til å mestre eget liv står i fokus.

Marishei bofellesskap - 24 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie.

Hjemmebaserte tjenester har en base i sentrum og en base i Høvåg.

Det arbeides med tjenesteutvikling med fokus på å ruste enheten for fremtiden; herunder organisering, teknologisk utvikling og kompetanseutvikling. Vi jobber aktivt med heltidskultur, og har årsturnusplanlegging.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.

Psykisk helse og rus

Enhet for psykisk helse og rus har ansvar for tilbud til personer med psykiske utfordringer og personer med rusavhengighet over 18 år.

Trenger du noen å snakke med om psykisk helse eller rus? 

Klikk her for mer informasjon om tjenesten: Psykisk helse og rus

NAV

NAV Lillesand drives av kommunen i et partnerskap sammen med NAV Agder. Enheten yter både kommunale og statlige tjenester til innbyggerne. NAV har som hovedmål å bistå mennesker til å komme ut i arbeid. NAV jobber med arbeidsavklaring, arbeidsrettet oppfølging, oppfølging av sykemeldte og arbeidsgiverkontakt. Lov om sosiale tjenester i NAV inngår i kommunens samlede velferdsansvar og omhandler kommunale tjenester og oppgaver som NAV-kontoret skal utføre og medvirke i.

Kommunale tjenester i enheten er oppfølging av mennesker med økonomisk sosialhjelp, råd/ veiledning og gjeldsrådgivning til enkeltpersoner, forvaltning av Husbankens støtteordninger (bostøtte, startlån og tilskudd), kvalifiseringsprogrammet, og bosetting og introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.