1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

2. Den kommunale forvaltning

Barnehagene eies av Lillesand kommune som er ansvarlig for vedlikehold og drift. De enkelte barnehagene er å betrakte som selvstendige enheter, dersom ikke annet er vedtatt. Hver enhet ligger under kommunalområde Oppvekst, og enhetsleder er den daglige leder direkte underlagt kommunalsjef Oppvekst.

Kommunen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehagene etter retningslinjer gitt av departementet og gjennom kommunale vedtak.

3. Tildeling av barnehageplasser

Kommunalsjef Oppvekst har opptaksmyndighet etter innstilling fra enhetsleder.

Søknad på barnehageplass eller endring av opphold skjer elektronisk. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside: www.lillesand.kommune.no

Ut over retten til barnehageplass jf. § 16 i Lov om barnehager, gir Lillesand rett til barn av asylsøkere barnas to siste år før skolestart.

Barn som er tildelt barnehageplass får beholde plassen frem til 1. august det året de begynner på skolen. Som hovedregel forbeholdes barnehageplassene barn med foreldre/foresatte som er bosatt i Lillesand kommune. Ved flytting beholdes plassen ut barnehagens oppsigelsestid.

 Lillesand kommune har to opptakskretser, Høvåg og Lillesand sentrum.  Tildeling av barnehageplass skjer etter følgende kriterier:

  1. Etter § 18 i Lov om barnehager har barn med nedsatt funksjonsevne, rett til prioritet ved opptak i barnehage.  Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege/PPT.
  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.
  3. Videre skal det ved opptak av barn i barnehagene gis prioritet etter følgende punkter:
  • Søsken av barn som allerede har plass i samme barnehage.
  • Gruppesammensetning

       4. Videre vil prioritering av evt. likestilte søkere som har søkt innen tidsfristen bli foretatt ut fra loddtrekking.

Uriktige opplysninger i søknaden kan føre til tap av barnehageplassen. Søknadsfristen til hovedopptaket er som hovedregel 1. mars. Dette annonseres på kommunens hjemmeside, i avisen og på Lillesand kommune sin Fb-side.

4. Oppsigelse og mislighold

Barnets foresatte kan si opp barnehageplassen skriftlig med en måneds varsel fra og med 1. eller 15. i hver måned. Det må betales for plassen inntil oppsigelsestiden er slutt.

Barnehageeier kan også si opp avtaleforholdet med en måneds varsel dersom:

  • Opptaksmyndighetene erfarer at plassen er tildelt ut i fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.
  • Foreldrebetalingen ikke er innkommet en måned etter forfall.
  • Ved flytting til annen kommune. Se avsnitt 3 om tildeling av barnehageplasser.

5. Åpningstider og oppholdstider

Barnehagene er åpne mandag-fredag fra 07.15 til 16.45, 11 måneder i året. Barnehagene er sommerstengt fire uker.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.

Tjenesteutvalget kan endre oppholdstiden i de kommunale barnehagene.

I tråd med sentrale avtaler er barnehagene stengt 5 dager hvert år. Disse dagene benytter personalet til planlegging og kompetanseheving.

En endring i åpningstider må opp til behandling i Tjenesteutvalg/Bystyre.

De kommunale barnehagene tilbyr 60-100% plasser og den daglige oppholdstiden er 9,5 timer.

6. Oppholdsbetaling

Betalingen skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Lillesand kommune følger Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, som fastsettes i stortingets årlige budsjettvedtak.

Kostpenger fastsettes årlig av Bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Enhetsleder representerer eier i denne sammenheng.

Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas av bystyret.

Vedtektene gjelder fra vedtakstidspunkt.

Vedtektene revideres ved behov.

Endringer av ikke-prinsipiell art og tilpasninger til lovverk kan forests av administrasjonen.