Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Enhetsleder har ansvar for å utarbeide forslag til årsplan for barnehagen i samråd med de øvrige ansatte. Forslaget forelegges foreldrerådet før det behandles i barnehagens samarbeidsutvalg.

Den kommunale forvaltning

Barnehagene eies av Lillesand kommune som er ansvarlig for vedlikehold og drift. Den enkelte barnehage er å betrakte som selvstendige enheter, dersom ikke annet er vedtatt. Hver enhet ligger under sektor for skole og barnehage, og enhetsleder er den daglige leder direkte underlagt sektorsjef for skole og barnehage.

Kommunen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehagene etter retningslinjer gitt av departementet og gjennom kommunale vedtak.

Arealutnytting

Barnehagens norm for arealutnytting inne og ute følger departementets veiledende norm, dvs. 4 m2 netto inne for barn over tre år, og 1/3 mer for barn under tre år. Utearealet bør være om lag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. Kommunen bruker samme definisjon av en treåring, som barne- og familiedepartementet ved tildeling av statstilskudd.

Bemanning

Hver barnehage skal ha en styrer med førskolelærerutdanning som daglig leder. Barnehager skal ha følgende grunnbemanning pr 18 barn over 3 år eller pr 9 barn under 3 år:

 • Pedagogisk leder med førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk i 100 % stilling.
 • Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling.
 • Assistent i 100 % stilling. Eventuelt assistent i 50 % stilling og lærling i 100 % stilling.

Tildeling av barnehageplasser

Sektorsjef for skole og barnehage har opptaksmyndighet etter innstilling fra enhetsleder.

Søknad på barnehageplass eller endring av opphold skjer elektronisk. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside: www.lillesand.kommune.no

Ut over retten til barnehageplass jf. § 12a i Lov om barnehager, gir Lillesand rett til barn av asylsøkere barnas to siste år før skolestart.

Barn som er tildelt barnehageplass får beholde plassen frem til 1. august det året de begynner på skolen. Som hovedregel forbeholdes barnehageplassene barn med foreldre/foresatte som er bosatt i Lillesand kommune. Ved flytting beholdes plassen ut barnehageåret.

 Lillesand kommune har to opptakskretser, Høvåg og Lillesand sentrum.  Tildeling av barnehageplass skjer etter følgende kriterier:

 1. Etter § 13 i Lov om barnehager har barn med nedsatt funksjonsevne, rett til prioritet ved opptak i barnehage.  Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege/PPT.
 2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4 har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.

                        Videre skal det ved opptak av barn i barnehagene gis prioritet etter følgende punkter:

 • Søsken av barn som allerede har plass i samme barnehage.
 • Gruppesammensetning
 1. Videre vil prioritering av evt. likestilte søkere som har søkt innen tidsfristen bli foretatt ut fra loddtrekking. Uriktige opplysninger i søknaden kan føre til tap av barnehageplassen. Søknadsfristen til hovedopptaket er som hovedregel 1. mars og blir kunngjort i lokalpressen.

Oppsigelse og mislighold

Barnets foresatte kan si opp barnehageplassen skriftlig med en måneds varsel fra og med 1. eller 15. i hver måned. Det må betales for plassen inntil oppsigelsestiden er slutt.

Barnehageeier kan også si opp avtaleforholdet med en måneds varsel dersom:

 • Opptaksmyndighetene erfarer at plassen er tildelt ut i fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.
 • Foreldrebetalingen ikke er innkommet en måned etter forfall.

Ved flytting til annen kommune. Se punkt 5.1

Åpningstider og oppholdstider

Barnehagene er åpne mandag-fredag fra 07.15 til 16.45, 11 måneder i året. (sommerstengt 4 uker)

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.

Oppvekstutvalget kan endre oppholdstiden i de kommunale barnehagene.

I tråd med sentrale avtaler er barnehagene stengt 5 dager hvert år. Disse dagene benytter personalet til planlegging og kompetanseheving.

Barnehagens samarbeidsutvalg kan fremme søknad om endring av åpningstider for den enkelte barnehage.

De kommunale barnehagene tilbyr 60-100% plasser og den daglige oppholdstiden er 9,5 time.

Vedtak som kan påklages, forvaltningslovens paragraf 28

Enkeltvedtak som gjelder barns og /eller foreldre/foresattes retter og plikter kan påklages. Eksempel:

 • Fastsettelse av oppholdsbetaling avgjort av kommunedirektør eller den kommunedirektøren bemyndiger. Fylkesmannen er klageinstans.
 • Avslag på søknad om barnehageplass. Kommunens klagenemnd er klageinstans.

Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt klageren mottar vedtaket.  Klagen skal sendes til Lillesand kommune som videresender denne til Fylkesmannen eller kommunens klagenemnd.

Oppholdsbetaling

Betalingen skjer den 20. hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Lillesand kommune følger Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, som fastsettes i stortingets årlige budsjettvedtak.

Styringsverket i barnehagene

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd:

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i vedkommende barnehage, og skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Personalsaker skal ikke ligge under foreldrerådets ansvarsområde. Saker fra foreldrerådet behandles i samarbeidsutvalget. Ved avstemninger i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvalg gjelder. Alle valg gjelder for ett år, og det skal være skriftlig valg dersom noen ønsker det. Ansatte som selv har barn i barnehagen er ikke valgbare som foreldrerepresentanter.

 

Samarbeidsutvalget:

Foreldrerådet og de ansatte velger like mange representanter hver til barnehagens samarbeidsutvalg. Representanter for foreldre og ansatte velges for et år om gangen. Styrer for barnehagen har møte og uttalerett, men ikke stemmerett såfremt ikke han/hun er valgt medlem. Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget.

 

Helsetilsyn:

Barnehagen står under tilsyn av helsemyndighetene. Barnas foreldre fyller ut «erklæring om helsetilstand for barn» etter opptak.  Erklæringen oppbevares i barnehagen.

 

Intern kontrollsystem

I henhold til lov om barnehager § 7 er det utarbeidet et system med instrukser for intern kontroll i barnehagene.

Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene for kommunale barnehager skal vedtas av bystyret.