Oversikten viser lovbestemt saksbehandlingstid

Behandling av Saksbehandlingstid
Forhåndskonferanse: I saker hvor det er behov for et avklaringsmøte med kommunen i forkant av søknad  2 uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor søknad er komplett, i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser (herunder ikke avhengig av dispensasjon), ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet, ikke inneholder nabomerknader og det søkes om tillatelse i ett trinn                     3 uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor saken er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det foreligger nabomerknader                          12 uker (+ 4 uker hvis saken må til høring til relevant myndighet)
Igangsettingstillatelser: Saker som tidligere er gitt rammetillatelse og ønskes igangsatt                         ​ 3 uker
Midlertidig brukstillatelse                          3 uker
Ferdigattester                          3 uker