Språk- og taledefekter som kan gi rett til logoped fra Helfo

Barn/ voksne med:

  • leppe-kjeve-ganespalte, afasi, stamming og andre taleflyt-vansker (løpsk tale)
  • stemmevansker (funksjonsforstyrrelse i stemmeapparatet som typisk medfører vedvarende heshet, bortfall av / eller svak / sviktende stemme som  vanskeliggjør daglig kommunikasjon)
  • medisinske diagnoser / forhold knyttet til svekket språk- og kommunikasjonsfunksjon

Ved barneautisme; da har barnet en språkvanske (en skade, lyte) som er forårsaket av en utviklingsmessig nevrologisk forsinkelse.

Barn med stramt tungebånd, dvs. ankyloglossi (har nylig blitt godkjent som diagnose hos Helfo, og kan dermed innvilges som grunnlag for oppfølging hos privatpraktiserende logoped)  

Hvem henviser til Helfo?

Fastlegen henviser til Helfo, oftest sammen med foresatte til barnet/eleven eller  sammen med pasienten. Det må sendes en søknad til Helfo om logoped.

Tilsagn (forhåndsgodkjenning) om å få stønad må være innhentet fra Helfo før behandlingen settes i verk. Selv om forhåndstilsagn ikke foreligger, kan det likevel ytes stønad hvis det er klart at tilsagn ville ha blitt gitt (jmf. § 3 i nevnte forskrift.)

Fastlegen vurderer også om det trengs en undersøkelse av hørsel (hos øre/nese/halsavd. / hørselssentralen).

Behandlingen må være av vesentlig betydning for barnets / elevens / voksnes  sykdom og funksjonsevne. På rekvisisjonen må legen oppgi diagnose.

Før behandling settes i verk må det foreligge uttalelse fra spesialist i vedkommende sykdom eller fra spesialavdeling i sykehus, med mindre forholdene gjør det særlig vanskelig å skaffe slik uttalelse. Uttalelsen om sykdommen som er årsaken til behandlingsbehovet, kan komme fra sykehusets Habiliteringstjeneste.

Kontakt logopedtjenesten

Det er flere privatpraktiserende logopeder i Agder som har avtale (driftsavtale) med Helfo. Foresatte / pasienter må selv kontakte logopeden, når vedtak fra Helfo er gitt.

Agder / Aust-Agder logopedlag – Norsk logopedlag har oversikt over privatpraktiserende logopeder.  

Retten til logoped fra Helfo er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og hjemlet i Lov om folketrygd § 5-10. Jmf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog.