31. januar vedtok Lillesand bystyre en revidert plan for handlingsplanen for vann og avløp (VA), 2024-2027. Dette innebærer blant annet utsettelse på ombyggingen av Høvåg renseanlegg, som var planlagt i 2025 (dokumentID: 23/34964). Renseanlegget har nådd sin maksimale kapasitet og oppfyller ikke lenger de gjeldende rensekravene for organisk materiale og fosfor.

Overbelastningen av anlegget fører til at kystområder blir utsatt for avløpsvann som ikke er renset i henhold til krav i forurensingsloven, sier Trude Jakobsen, kommunalsjef samfunn i Lillesand kommune.

Forurensningsloven stiller klare krav til behandling og utslipp av avløpsvann. Siden renseanlegget allerede har nådd sin maksimale kapasitet og ikke oppfyller rensekravene, vil ny påkobling til Høvåg renseanlegg forverre situasjonen, og dermed være ulovlig.

For å unngå brudd på forurensningsloven anser kommunen det derfor som helt nødvendig med en umiddelbar stans i nye påkoblinger.

Plan og bygningsloven §27-2, setter krav om at bortledning av avløpsvann skal være sikret og «i samsvar med forurensingsloven» før en kan endre eller opprette eiendom for bebyggelse, eller godkjenne ny oppføring av bygging. Dette betyr at byggesøknader som krever tilknytning til Høvåg renseanlegg, vil bli avslått. 

Byggesøknader vil bli avslått frem til det foreligger en konkret plan for oppgradering av renseanlegget på Høvåg som er i henhold til forurensingsloven. Frem til da vil det ikke være lovlig å gi tillatelse til byggesøknader som krever vann- og avløpstilknytning.

Først når en tilfredsstillende plan for renseanlegget foreligger, vil kommunen kunne godkjenne nye byggesøknader. Men det er likevel ikke før oppgraderingen av renseanlegget er ferdigstilt, at nye bygg kan koble seg på renseanlegget. 

Kartet under viser en anslagsvis avgrensning i området hvor midlertidig tilknytningsstopp gjelder. I dette området er det heller ikke mulig å gi tillatelse til privat renseløsning i følge den lokale forskriften  FOR-2017-10-18-1674.

Høvåg tilknytningsstopp kart

Byggesøknader som allerede er godkjent av kommunen vil derimot ikke bli påvirket av det midlertidige tilknytningsstoppet. Dette gjelder også for bygg med private renseanlegg som vil forårsake mindre forurensing ved å koble seg på Høvåg renseanlegg. 

Vi erkjenner at dette vil skape utfordringer for å føre opp nye bygg i Høvåg i nærstående fremtid. Administrasjonen jobber tett med de folkevalgte for å finne løsninger.

Vi ber om forståelse og tålmodighet i denne perioden. Målet er å sikre at alle bygg bruker et trygt og lovlig avløpsnettverk, samtidig som vi beskytter skjærgården og miljøet vårt.