Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Ny varsling av forslag til endring av detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde

Hensikten med endringen
Asplan Viak foreslår på vegne av grunneier av gårds- og bruksnummer 102/3 å endre detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde. Bakgrunnen for endringen er avvik fra tidligere eiendomsgrense i grunnkart. Detaljplanens avgrensning mot eiendommen 102/2 ble lagt i eiendomsgrensen, men etter at grensen mellom eiendommene 102/2 og 102/3 ble målt opp på et senere tidspunkt viser det seg at faktisk grense avviker noe fra den tidligere som lå i grunnkartet.

Oppmålingsforretning for 5 av tomtene ble gjennomført i 2020, og fradeling av tomt F8 ble matrikkelført i 2021. Statsforvalteren i Agder behandlet klage på matrikkelføringen i 2023, og slår fast at både areal og grenser avviker vesentlig fra gjeldende reguleringsplan. Kommunens vedtak på oppmåling ble opphevet. 

På bakgrunn av dette foreslås følgende endringer:  

  • Grensen mellom eiendommene gnr. /bnr. 102/2 og 102/3 (og tomtene langs grensen) er justert i samsvar med den innmålte eiendomsgrensen.
  • Øvrige tomtegrensene for tomtene F5 –F11 er korrigert iht. oppmålingen i 2020
  • Grensen for tomt F11 i syd mot eiendom gnr. 101/bnr. 58 er justert i tråd med oppdatert grense
  • Tomtearealene for tomtene F5-F11 er tatt ut av plankartet og tabellen på side 27 i planbeskrivelsen.  
  • Rekkefølgekravet om etablering av renovasjonsanlegg er tatt ut av reguleringsbestemmelsenes punkt 9.2 etter dialog med LIBIR IKS. 

Varsling om oppstart av plan for Vestrejordet (parkeringshus) og informasjonsmøte

Hensikten med planen
Stav Arkitekter AS varsler på vegne av Lillesand parkeringsselskap AS oppstart av detaljreguleringsplan for Vestejordet. Hensikten med planen er å etablere et parkeringshus i Jernbanegata 3 (der det er bensinstasjon og parkeringsplass i dag). I forbindelse med parkeringshuset legges det opp til næring/tjenesteyting mot Jernbanegata. Mot Bellevue ønsker man å tilrettelegge for flere boenheter.

Saksdokumenter
Alle varslingsdokumenter inkludert referat fra oppstartsmøtet ligger i arealplaner.no under planbehandlinger - kunngjøring av planarbeid. 

Vedtatt plan: Detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID 2022000981)

Informasjon om vedtaket
Bystyret har den 06.03.2024 i sak 030/24, vedtatt Detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID 2022000981) med følgende vedtak:

Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID: 2022000981) med plankart og bestemmelser sist revidert 29.01.24

Del av gjeldende detaljregulering for Kaldvell Øvre (planID 20050147) vedtatt 25.09.06, revidert 30.09.19 som blir berørt av ny detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID: 2022000981), inkludert senere planendringer, oppheves.

Saksdokumenter:

Dokumentene for vedtak av plan ligger her.

Foreløpig regnskap 2023: Netto driftsresultat noe bedre enn forventet

Foreløpig regnskapstall viser at Lillesand kommune fikk et negativt netto driftsresultat på 17,8 mill. kroner i 2023. Kommunens driftsinntekter utgjorde 1,151 milliarder kroner, mens kommunens driftsutgifter utgjorde 1,182 milliarder kroner og netto finanstransaksjoner 13,6 mill. kr

Forslag til endring for detaljregulering Heldal boligområde II

Hensikten med endringen 

COWI varsler endring av detaljreguleringsplan for Heldal boligområde II.

Formålet med endringene av planen er å tilpasse og optimalisere gjeldende reguleringsplan som består av 8 mindre justeringer innenfor planområdet. Endringene gjelder veier, byggegrenser, kotehøyder på tomter og reguleringsbestemmelser.

Saksdokumenter

Varslingsdokumentene ligger her

Disse er sendt ut uten godkjenning fra kommunen. 

Meddommere og skjønnsmedlemmer

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettsaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. Meddommere i jordskifterettene kan delta i behandlingen av rettsfastsettende eller rettsendrende saker som gjelder fast eiendom.

Meddommerne bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

Denne artikkelen bygger på veiledning som er sendt til kommunene fra Domstoladministrasjonen. Mer utfyllende informasjon finnes på nettsiden domstol.no.

Folkemøte - Ketil Moes plass - 15 januar kl.18

Grunneiere av Ketil Moes Plass, Lillesand kommune og Lillesand Næringsarealer, ønsker å komme i kontakt med innbyggerne i Lillesand for å høre generelle synspunkter på utvikling av Ketil Moes Plass i Lillesand sentrum.

Medvirkningen til Lillesands innbyggere er særs viktig del av utviklingen av et slikt offentlig rom som Ketil Moes Plass representerer.

Forslag til endring av detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde

Hensikten med endringen
Asplan Viak foreslår på vegne av grunneier av gårds- og bruksnummer 102/3 å endre detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde. Bakgrunnen for endringen er avvik fra tidligere eiendomsgrense i grunnkart. Detaljplanens avgrensning mot eiendommen 102/2 ble lagt i eiendomsgrensen, men etter at grensen mellom eiendommene 102/2 og 102/3 ble målt opp på et senere tidspunkt viser det seg at faktisk grense avviker noe fra den tidligere som lå i grunnkartet.

Oppmålingsforretning for 5 av tomtene ble gjennomført i 2020, og fradeling av tomt F8 ble matrikkelført i 2021. Statsforvalteren i Agder behandlet klage på matrikkelføringen i 2023, og slår fast at både areal og grenser avviker vesentlig fra gjeldende reguleringsplan. Kommunens vedtak på oppmåling ble opphevet. 

På bakgrunn av dette foreslås følgende endringer:  

  • Grensen mellom eiendommene gnr. /bnr. 102/2 og 102/3 (og tomtene langs grensen) er justert i samsvar med den innmålte eiendomsgrensen.
  • Øvrige tomtegrensene for tomtene F5 –F11 er korrigert iht. oppmålingen i 2020
  • Grensen for tomt F11 i syd mot eiendom gnr. 101/bnr. 58 er justert i tråd med oppdatert grense
  • Tomtearealene for tomtene F5-F11 er tatt ut av plankartet og tabellen på side 27 i planbeskrivelsen.  
  • Rekkefølgekravet om etablering av renovasjonsanlegg er tatt ut av reguleringsbestemmelsenes punkt 9.2 etter dialog med LIBIR IKS.