Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Ny høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Lillesand Sparebank- planID 2021001340

Informasjon om offentlig ettersyn

Bystyret har den 6.9.23 (BS- 094/23) vedtatt å legge revidert forslag til detaljregulering for Lillesand Sparebank på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens bankbygg på det ubebygde arealet mellom Vestregate og Storgata.

Planen for Lillesand Sparebank har tidligere vært på høring og offentlig ettersyn. Det har vært større endringer av planen, spesielt den arkitektoniske utformingen, og dermed sendes planen ut på en ny høringsrunde. 

Forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam - høring

Har du innspill til Lillesand og Birkenes kommune sin forskrift om tømming av slam? Den foreslåtte forskriften regulerer hvordan kommunen innretter sin slamtømming og fakturering av mindre avløpsanlegg. Høringsrunden er startet og du kan komme med dine innspill nå.

Arbeider i sterk oransje arbeidsklær løfter av kommelokk

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lillesand kirke (PlanID 2023001083)

Det ble varslet oppstart av planarbeid i Lillesands-Posten 21.07.23.

Hensikten med planen
Detaljreguleringsplan for Lillesand kirke fremmes av Asplan Viak AS på vegne av Lillesand Kirkelige Fellesråd. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et menighetsbygg som et tilbygg til kirken. Områdeplan for Lillesand sentrum stiller plankrav for utbygging over 50 m2 og krav om detaljregulering av hele G3 (grønnstruktur) i områdeplanen. Ut over at byggeområdet avsatt til kirke foreslås utvidet, er det ikke planlagt å endre arealbruken eller trafikksituasjonen i området.

Saksdokumenter
Varsel om oppstart detaljregulering av Lillesand kirke - Asplan Viak

Oppheving av planer - informasjon om vedtak

Bystyret har i sak 068/23 den 21.06.23 vedtatt å oppheve 23 reguleringsplaner. Dette er planer som allerede er erstattet av nyere planer, men som ikke har blitt formelt opphevet tidligere. 

Vedtatt planendring – reguleringsplan for Sangereidåsen delfelt B1-B2

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 13.06.2023 i sak 058/23 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Sangereidåsen delfelt B1 og B2 (PlanID 2015001749) med følgende vedtak:

PMU- 058/23
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Sangereidåsen delfelt B1 og B2 (PlanID 2015001749) som vist i plankart sist revidert 24.04.23 og planbestemmelser sist revidert 16.04.23.

a.Planendringen vedtas med forbehold om at det etableres en stopplomme i f_R1 som et avbøtende tiltak for å ivareta områdets trafikksikkerhet.

b.Det settes som vilkår at området rundt f_Lek5 re-etableres med trær.

Informasjon om vedtatt klage - Detaljregulering for gågate og torgarealer

Bystyret i Lillesand har den 08.02.2023 i sak 018/23 vedtatt detaljregulering forgågate og torgarealer i Lillesand sentrum (planID: 2019002229). Det kom en klage på planvedtaket.

Klagesaken ble behandlet i bystyre den 03.05.2023 i sak 048/23. Bystyret vedtok:
Klagen tas delvis til følge. Plandokumentene oppdateres ved at det tegnes inn avkjørselspiler i plankartet for detaljregulering for gågate og torgarealer (planID 2019002229) til begge kjøreportene til gnr. 47, bnr. 506. Strandgata 15.

Varsel om oppstart Detaljregulering for Hissingdalen (planid 2023000584)

Hensikten med planen
Planen fremmes av WSP Norge AS som plankonsulent, på vegne av Hissingdalen AS. Hensikten med planen er etablering av virksomhetene i Olav Martin Sørli-konsernet på eiendommen (kontor, lager, verksted etc.). Områdereguleringsplanen har plankrav på delområde I/L, hvor man ønsker å etablere virksomhetene. I forbindelse med detaljreguleringsplanen, vil det være naturlig å vurdere formål industri/lager omgjort til næring. 

Informasjon om fastsatt planprogram - Detaljregulering for Bjellandsåsen næringsområde

Lillesand bystyre har den 03.05.23 i sak 047/23 vedtatt å fastsette planprogram for detaljreguleringsplan for Bjellandsåsen næringsområde (PlanID 2022001335) med følgende vedtak:

Lillesand bystyre vedtar å fastsette planprogram for detaljregulering for Bjellandsåsen næringsområde, datert 21.12.2022, og fortsetter videre planarbeid. Planprosessen skal også bidra til å avklare om det er tilrådelig med vindturbiner i området. Det skal foreligge godkjent plan mot sulfidforurensning for det aktuelle området, ref. sak 037/23, før det kan utbygges.

Vedtatt plan; detaljregulering for Rossnes, Justøya

Informasjon om vedtaket

Bystyret har den 03.05.2023 i sak 029/21, vedtatt detaljreguleringsplan for Rossnes, Justøya (planID 2016001135) med følgende vedtak:

"Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Rossnes, Justøya (planID 2016001135), med plankart og bestemmelser datert 15.12.2021 (vedlegg 2 og 3). "