Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Høring - Du kan gi innspill til navnsetting av dagsturhytta i Lillesand

Lillesand kommune har fått sin dagsturhytte, som betegnes Knibenro.

Det har vært uklart om navnsetting av dagsturhyttene skulle behandles etter lov om stadnamn. Flere kommuner har derfor navnsatt hyttene uten å ha en prosess etter nevnte lov. Etter henvendelse fra Kartverket, har Kultur- og likestillingsdepartementet nå gitt en tolkningsuttalelse til loven, og konkludert med at navnsetting av dagsturhyttene må gjøres i tråd med stedsnavnlovgivninigen. 

knibenro

Høring - Revisjon lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Lillesand kommune, Agder.

Lillesand kommune sender med dette forslag til revisjon av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer på høring.

Revisjonen av gebyrforskriften har flere årsaker, inkludert behovet for modernisering av språk og struktur samt innføring av en mer rettferdig gebyrberegning. Endringene tar sikte på at gebyrene skal bedre reflektere kostnadsnivået til de ulike brukergruppene.

Høringsfrist: 9. September 2024.

Høringssvar merkes med saks.nr 24/1400 og sendes til: postmottak@lillesand.kommune.no  
eller som brev til: Lillesand kommune, Postboks 115, Birkeland.

Høringsbrev for revidert forskrift om gebyrer for vann og avløp.pdf

Revidert forskrift.pdf

Varsel om forslag til endring av detaljregulering for Høvåg sentrumsområde (PlanID 2014002905)

Hensikten med endringen
Alpha Arkitekter foreslår, på vegne av RDH Utvikling AS, å endre detaljreguleringen for Høvåg sentrumsområde (PlanID 2014002905). Hensikten med endringen er å bygge tre åttemannsboliger i felt B15 i stedet for de to som nåværende plan tillater. Dette vil øke antall boenheter i feltet fra 16 til 24. 

Saksdokumenter
Varslingsdokumentene finnes under «Planbehandlinger» på lenken her

Varsling om oppstart av detaljregulering for Stykkene (PlanID 2023000563)

Bakgrunn og formål med planen
Formannskapet og bystyret har besluttet å selge eiendommen gnr./bnr. 42/277 til næring og samtidig sørge for utviklingsmuligheter for Magne Gitmark & Co. Arealet som søkes omregulert skal i hovedsak være et erstatningsareal for arealer rundt i kommunen som bedriften leier.

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av næringsareal for Magne Gitmark & Co. Hovedarealet som ønskes omregulert er regulert til boligområde, og skal endres til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Dette omfatter en omregulering fra blokkbebyggelse (BB2 og BB3) og uteareal (f_UTE1) til det nye formålet (forretning/kontor/industri). Endringen berører omtrent 8,5 daa.

Saksdokumenter
Dokumentene for planen finner du i arealplaner.no under «Planbehandlinger» eller ved å klikke på lenken her.

Varsling om oppstart av plan for De reisendes hus - Folkemøte 28. mai

Formålet med planen
Formålet med planen er å flytte «De reisendes hus», som er et kulturminne knyttet til Romanifolket, til Kokkenes. Huset skal være et kultursenter der man formidler kunnskap om denne nasjonale minoriteten og fungere som en møteplass for romanifolk.

Folkemøte
Det blir et åpent folkemøte for alle som vil høre mer om planen den 28. mai. Møtet avholdes i Lillesands bibliotek kl. 18. 

Saksdokumenter
Dokumentene for planen ligger i arealplaner.no under planbehandlinger.

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Lillesand kommune, Agder.

Lillesand kommune sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Høringsfrist: 13. juli 2024.

Høringssvar merkes med 23/3234 og sendes til: postmottak@lillesand.kommune.no  

eller som brev til:  Lillesand kommune, Postboks 115, Birkeland.

Alminnelig høring - forslag til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg (HØRING)

Høring om forskrifter til ny Opplæringslov


Fra høsten får Norge ny opplæringslov.  Loven inneholder regler som gjelder for skolen og opplæringen elevene får. I den nye loven står det at kommunen skal lage skoleregler.  Skoleregler er det samme som fram til nå er blitt kalt «ordensreglement». Kommunen skal også ha forskrifter på flere felt. Dette gjelder skolefritidsordningen (SFO), Elevpermisjoner og hva som skal være hovedmål i Lillesand.

Elever, lærere, foreldre, foresatte og alle andre i Lillesand kan få si sin mening om reglene fram til 15. mai 2024

Innspill sender du på epost til postmottak@lillesand.kommune eller til Lillesand kommune, pb 115, 4795 Birkeland.