Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Informasjon om vedtatt klage - Detaljregulering for gågate og torgarealer

Bystyret i Lillesand har den 08.02.2023 i sak 018/23 vedtatt detaljregulering forgågate og torgarealer i Lillesand sentrum (planID: 2019002229). Det kom en klage på planvedtaket.

Klagesaken ble behandlet i bystyre den 03.05.2023 i sak 048/23. Bystyret vedtok:
Klagen tas delvis til følge. Plandokumentene oppdateres ved at det tegnes inn avkjørselspiler i plankartet for detaljregulering for gågate og torgarealer (planID 2019002229) til begge kjøreportene til gnr. 47, bnr. 506. Strandgata 15.

Varsel om oppstart Detaljregulering for Hissingdalen (planid 2023000584)

Hensikten med planen
Planen fremmes av WSP Norge AS som plankonsulent, på vegne av Hissingdalen AS. Hensikten med planen er etablering av virksomhetene i Olav Martin Sørli-konsernet på eiendommen (kontor, lager, verksted etc.). Områdereguleringsplanen har plankrav på delområde I/L, hvor man ønsker å etablere virksomhetene. I forbindelse med detaljreguleringsplanen, vil det være naturlig å vurdere formål industri/lager omgjort til næring. 

Informasjon om fastsatt planprogram - Detaljregulering for Bjellandsåsen næringsområde

Lillesand bystyre har den 03.05.23 i sak 047/23 vedtatt å fastsette planprogram for detaljreguleringsplan for Bjellandsåsen næringsområde (PlanID 2022001335) med følgende vedtak:

Lillesand bystyre vedtar å fastsette planprogram for detaljregulering for Bjellandsåsen næringsområde, datert 21.12.2022, og fortsetter videre planarbeid. Planprosessen skal også bidra til å avklare om det er tilrådelig med vindturbiner i området. Det skal foreligge godkjent plan mot sulfidforurensning for det aktuelle området, ref. sak 037/23, før det kan utbygges.

Vedtatt plan; detaljregulering for Rossnes, Justøya

Informasjon om vedtaket

Bystyret har den 03.05.2023 i sak 029/21, vedtatt detaljreguleringsplan for Rossnes, Justøya (planID 2016001135) med følgende vedtak:

"Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Rossnes, Justøya (planID 2016001135), med plankart og bestemmelser datert 15.12.2021 (vedlegg 2 og 3). "

Vedtatt planendring – reguleringsplan for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 25.04.2023 i sak 037/23 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (planID 2019001865) med følgende vedtak:

PMU- 037/23
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (planID 2019001865), som vist i plankart sist revidert 20.01.23.

Forslag til endring av detaljregulering for Sangereidåsen delfelt B1 og B2

Hensikten med endringen
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS foreslår på vegne av Agder Bolig AS å endre detaljreguleringsplan for Sangereidåsen deltfelt B1 og B2 (planID 2015001749). Bakgrunnen for endringen er å dekke behovet i markedet ved å kunne tilby flere boliger i flere prissegmenter. Det aktuelle området er regulert til eneboliger i kjede, og de søkes derfor om å endre disse til flermannsboliger. Formålet med endringen er å oppføre firemannsboliger med tilhørende carporter på delfelt Bf1.1.1, Bk1.2.3 og Bk1.2.4 i Sangereidlia, Lillesand.