Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planid 2022000981)

BGM arkitekter varsler på vegne av Stine Sofie Eiendom AS, varsel om oppstart av planarbeid for Østre Kaldvell 15. 

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å omregulere fra privat bolig til offentlig/ privat tjenesteyting og etablere et kurs- og mestringssenter for Stine Sofie stiftelsen. Den eksisterende bebyggelsen vil suppleres med et nytt bygg og nye parkeringsplasser.

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Aarsund senter (planID 2022001733)

Grønn Prosjektutvikling varsler på vegne av Ribe Eiendom og Invest AS, oppstart av planarbeid for Aarsund senter, Indre Årsnes gnr/bnr 91/21 og 91/105.

Hensikten med planen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny matvareforretning samt servering og tjenesteyting i første etasje. I andre etasje er formålet å legge til rette for boliger. I tilknytning til forretningsdriften vil det legges til rette for korttidshavn for småbåter samt energianlegg (elektrisk) til båter.

Vedtatt planendring – Områderegulering for Dovre – Endring § 12-14 andre ledd

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 10.05.2022 i sak 038/22 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Dovre (planid 20097754) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av områderegulering for Dovre (planid 20097754) som vist i bestemmelser sist revidert 18.10.21.


Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å fjerne begrensningene for gnr./bnr. 33/211 som følger av bestemmelsenes punkt § 8.2 Bevaringsverdige bygg. Øvrige bestemmelser, samt plankart vil forbli uendret.

Varsel om oppstart - Detaljregulering for omsorgsboliger i Fagertunveien 15 (planid 2022000727)

Hensikten med planen
På vegne av tiltakshaver Lillesand kommune melder Rambøll Norge AS (arkitekt Henning Larsen) oppstart av planarbeid for nye omsorgsboliger for personer som mottar tjenester fra enhet for psykisk helse og rus i Lillesand kommune. Planområdet er en del av eiendommen GB 33/300.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nye omsorgsboliger for personer som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Det planlegges 9 omsorgsboliger (6 omsorgsboliger i første byggetrinn), 1 midlertidig bolig og 1 personalbase. Planområdet inngår i områdeplan for Dovre, vedtatt i 2011 og er regulert til offentlig/privat tjenesteyting.

Vedtatt plan – Detaljregulering for Vålane boligområde

Informasjon om vedtaket 
Bystyret har den 30.03.22 i sak 029/22 vedtatt detaljreguleringsplanen for Vålane boligområde med følgende vedtak: 

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Vålane boligområde, planID 2018002330, med plankart datert 28.01.22 og bestemmelser sist revidert 28.01.22».

Hensikten med planendringen 
Hensikten med planen er å legge til rette for 10 nye boliger med tilhørende lekeplass på Rauvigheia ved Indre Årsnes. I tillegg til boliger og lekeplass legges det opp til etablering av fortau langs deler av Høvågveien (fv. 410). 

Vedtatt plan – Detaljregulering for Kvanneslandet hyttefelt

Informasjon om vedtaket 
Bystyret har den 09.02.22 i sak 019/22 vedtatt detaljreguleringsplanen for Kvanneslandet hyttefelt med følgende vedtak: 

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Kvanneslandet hyttefelt, planID 2019001865, med plankart datert 10.01.2022 og bestemmelser sist datert 10.01.2022.» 

Hensikten med planendringen 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 22 nye fritidseiendommer, felles parkeringsareal, turveier og lekeareal. Atkomst til planområdet er via fylkesvei 3652.