Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart og høring av planprogram – detaljregulering for Bjellandåsen næringsområde (planID 2022001335)

Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling med etablering av nye industritomter med tilhørende anlegg og infrastruktur på planområdet. Det vil også reguleres arealer for lokale energiløsninger med vind, sol og produksjon av hydrogen samtidig som eksisterende virksomheter/aktivitet ivaretas. Planarbeidet vil legge føringer for videre utvikling av planområdet, og det vil bl.a. vurderes grensesnitt, omfang og løsninger inn mot tilgrensende planer. Generelt ønskes det å regulere for en høy arealutnyttelse på næringsområdet, hvilket er i samsvar med overordnede retningslinjer for areal- og transportplanlegging.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Lillesands Sparebank- planID 2021001340

Informasjon om offentlig ettersyn 
Bystyret har i møte 30.11.2022 (BS 124/22) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Lillesand Sparebank på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikt med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens bankbygg på det ubebygde arealet mellom Vestregate og Storgata.

Vedtatt reguleringsendring - detaljregulering for Fagertunveien 62 - klagefrist 16.12.2022

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har 15.11.2022 i sak 105/22 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Fagertunveien 62 (planID 20072224) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Fagertunveien 62 (planID 20072224) som vist i plankart (på bakken) sist revidert 24.06.2022, plankart (under bakken) sist revidert 30.06.2022 og bestemmelser revidert 26.08.2022.

Hensikten med planendringen
Formålet med planendringen er å heve bebyggelsen for å begrense inngrep i sulfidholdig grunn, justere kravet til uteoppholdsareal og justere veigeometrien slik at grensesnittet mot områdereguleringsplanen for Dovre, er koordinert. I tillegg formaliseres tidligere godkjente dispensasjoner gitt i byggesak 20/2045.

Vedtatt planendring – Områderegulering Dovre

Plan- og miljøutvalget i Lillesand har den 15.11.2022, sak 120/22 vedtatt endring av områderegulering for Dovre, planID 20097754, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for områderegulering for Dovre (planID 20097754) som vist i plankart revidert 25.10.2022 og bestemmelser revidert 27.10.2022.

Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å justere plasseningen av rundkjøringen i områdeplanen for Dovre. Ny plassering er bedre tilpasset dagens veisystem og krever mindre terrenginngrep. Det gjøres også mindre justeringer på gang- og sykkelvei.

Vedtatt endring av områdeplan for Sørlandsparken øst, planid 2011003255

Bystyret i Lillesand har 19.10.2022 i sak 101/22 vedtatt endring av områderegulering for Sørlandsparken øst med følgende vedtak:

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 endring avområderegulering for Sørlandsparken øst (planid 2011003255), med plankart datert 28.2.22 (vedlegg 2) og bestemmelser datert 21.9.22 (vedlegg 3) med følgende endring: 

Formålet grøntstruktur - vegetasjonsskjerm (VEG) med byggegrenser mot hestesenter beholdes slik som den er i gjeldende områdeplan. Opparbeidelse og høyde for støyvoll i bestemmelsen i § 3.2.7 skal fortsatt gjelde.»