Om fritidseiendommer, campingplasser, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner

Som følge av regjeringens opphevelse av «hytteforbudet» fra 20. april, så opphever Lillesand kommune, ved kommuneoverlege Erik Hodne, “Lokal forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner”, med virkning fra samme dato. Gjenåpning av anlegg gjennomføres så snart det anses som forsvarlig, og nødvendige forebyggende smitteverntiltak er på plass.

Les mer om dette, og hva som gjelder frem til 20. april.

Politiske møter fremover - oppsummering etter gruppeledermøte 24. mars

«Vanlig» møterunde i uke 16 og 17:

Fra og med neste uke kjører det en ekstra, utvidet formannskapsmøte hver fredag kl. 12.00. Rådmannen informerer om status korona-situasjonen. Det avsettes en time. (Ikke langfredag og i uker der ordinært møte er på onsdag.)

(Møtene gjennomføres som videomøter.)

Les vedtak i sak 043/20 Covid-19, delegering av myndighet fra Lillesand bystyre til formannskap og ordfører:

  • Kommunestyret delegerer til formannskapet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 11-8 første ledd. Dersom formannskapet er forhindret fra å utøve myndigheten, ligger myndigheten til ordfører. Dette gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, formannskap, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle avgjort saken.
     
  • Formannskapet utvides med 3 representanter med møte- og talerett, representanter fra henholdsvis V, FRP og MDG. Utvidelsen av formannskapet gjelder i behandling av saker som er knyttet til håndteringen av Covid-19.
     
  • Formannskapets myndighet gjelder så langt det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19, med en tidsramme til 1. juni 2020. En eventuell forlengelse av myndighet utover dette må opp til ny behandling.
     
  • Utover dette henviser bystyret til Lillesand kommunes delegeringsreglement vedrørende kriseledelsens fullmakter og myndighet.

Informasjon til foreldre og pårørende med barn i barnehage og skole

Lillesand kommune har fulgt pålegg fra nasjonale myndigheter om å stenge alle barnehager, skoler og SFO; stengingen videreføres til påske. Regjeringen melder at de kommer tilbake til denne saken 8. april.

Dersom begge foresatte er i yrker som regnes som kritiske nøkkelfunksjoner, eller om et barn har særlige omsorgsbehov, kan man få tilbud om tilsyn i sin barnehage eller på sin skole. De som trenger det, må da raskest mulig ta kontakt med enhetsleder i sin barnehage eller skole slik at det kan legges til rette for dette. Her finner du mer informasjon om saken.

Her finner du råd om korona til foreldre barn og gravide.

Er du helsepersonell?

Lillesand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber i dag med helt andre oppgaver? Da håper vi at du registrerer deg. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Lillesand kommune fra før.

Vi har laget et registreringsskjema med sikker innlogging og registreringen din blir arkivert i vårt saksarkivsystem. I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, og dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Klikk på denne lenken for å registrere deg

Takk for at du er med på dugnaden!

Les mer her.

Informasjon til ansatte

På grunn av korona-situasjonen så legger vi ut en del aktuell informasjon til kommuneansatte, på innbyggerportalen. Naturlig nok er ikke alle ansatte som for tiden er på sin ordinære arbeidplass , og har dermed ikke like enkelt tilgang til intern informasjon som i en normalsituasjon.

Her finner du mer informasjon.