Når en slik sak blir kjent så oppstår det et stort behov for informasjon. Samtidig må vi som kommune være varsomme med hvordan vi uttaler oss i enkeltsaker.

Når denne saken nå har blitt så offentlig som den har, har vi også en informasjonsplikt, og vi velger derfor å kommentere deler av saken. Det er slik at informasjon som deles på nett ofte kun viser deler av virkeligheten.

Denne gjeldende saken startet i deler av ungdomsmiljøet i Lillesand august 2020. Selv om den er ny i offentligheten, er den ikke ny for involverte ungdommer, foresatte og de voksne som jobber med den.

Følgende instanser har vært inne i dette ungdomsmiljøet i høst: Skole, politi, foreldre, konfliktrådet, Familiesenteret, helsestasjonen og NAV sitt ungdomsteam. Hendelser som har skjedd har fått konsekvenser for de involverte barna. Mange av problemene så en periode ut til å være løst, men så blusset de opp igjen.

Det å løse konflikter som oppstår i ungdomsmiljøene er et langsiktig arbeid. Konflikter kan oppstå både på skolen, i fritiden og hjemme. Vi vet det er en krevende ungdomskultur i enkelte miljøer i Lillesand og vi vet at ikke alle problemer er løst. Tiltakene som settes inn oppleves ikke alltid som riktige eller tilstrekkelige. Ofte må det gjøres justeringer og ofte endrer konfliktnivået seg underveis, slik det i denne gjeldende saken har gjort. Vi har et felles ansvar og flere instanser jobber med dette i samarbeid.


Hva gjøres nå

Den viktigste oppgaven vår nå er ivareta og trygge ungdommene som er involvert, og all ungdom i Lillesand. Lillesand kommune iverksetter i dag psykososialt team for å jobbe med å ivareta ungdom, søsken og foresatte. Det innebærer at skolehelsetjenesten og familiesenteret vil øke sitt tilbud og sin tilstedeværelse for dem som trenger det.

Som følge av saken opplever berørt ungdom, deres søsken, foresatte og ansatte i Lillesand kommune nå trusler. Det er elever ved flere skoler som er redde for å gå på skolen og derfor holdes hjemme.

Dette er en situasjon vi ikke kan tolerere. Det er nå viktig at vi ivaretar de det gjelder og at barn og ungdom har trygge voksne rundt seg som de kan prate med.

Andre tiltak i Lillesand kommune:

  • Kommuneledelsen har daglige møter med skole og politi for å løpende håndtere situasjonen.
  • Ansatte ved Lillesand ungdomsskole har dialog med elever og foresatte til dem det gjelder, og det settes tiltak for å trygge ungdommen der det er behov for det.
  • Formannskapet skal i dag behandle en sak om å bevilge Lillesand ungdomsskole kr 500.000, - til å kunne gjennomføre strakstiltak for å styrke skolens oppfølging av miljøet på skolen.

Veien videre vil være å evaluere dette arbeidet og særlig denne saken. Vi må blant annet ta stilling til om de riktige tiltakene satt inn og om arbeidet som er gjort er tilstrekkelig. Her og nå fortsetter vår primære oppgave, som er å trygge ungdommene i Lillesand.

Saken er vond for alle involverte parter. Det er nulltoleranse mot mobbing, krenkelser og rasisme i våre skoler og virksomheter. Alle som bor i Lillesand skal vite at vi står sammen om alle ungdommene våre.

På vegne av Lillesand kommune,

Ordfører Einar Holmer-Hoven
Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe


Kontaktpersoner ved henvendelser fra media:
Ordfører Einar Holmer-Hoven, telefon 924 67 041
Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe, telefon 414 33 640

Henvendelser som gjelder psykososialt team:
Rådgiver sektor for skole og barnehage, Anette Sylta Sandberg, telefon 412 40 829