Hensikten med planendringen
Bakgrunnen for planendringen er å dekke behovet i markedet ved å kunne tilby flere boliger i ulike prissegmenter. Det aktuelle området er i dag regulert til enebolig i kjede og det søkes om å endre boligtypen til flermannsboliger med tilhørende carporter på delfelt Bk 1.2.3 og Bk 1.2.4. Det ønskes også oppført garasjeanlegg i Bf 1.1.1 (Bf 1.1.1 endrer navn til Gb 1.1).

Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du her

Klageadgang
Eventuell klage sendes til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand eller til postmottak@lillesand.kommune.no. Klagefrist er 01.08.2023.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om muligheten for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 samt forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget:
Tlf. 37 26 15 00
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Saksbehandler i denne saken er Karoline Søllesvik
Tlf. 907 30 686
E-post: Karoline.Sollesvik@lillesand.kommune.no