Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere 16 eksisterende fritidsboliger, samt 4 nye fritidsboliger med adkomstbrygger.

Saksdokumenter

Dokument 23/10265 - Detaljregulering for Rossnes, Justøya - Lillesand kommune (acossky.no)

Klageadgang

Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker fra man er kjent med vedtaket.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene til å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og i forvaltningslovens kap. VI.

Trenger du mer informasjon?

Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til kommunetorget:

Tlf. 37 26 15 00

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Saksbehandler for denne saken er Kristin Uleberg

Tlf. 905 93 363

E-post: kristin.uleberg@lillesand.kommune.no