Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens bankbygg på det ubebygde arealet mellom Vestregate og Storgata.

Saksdokumenter
Den vedtatte planen med oppdaterte dokumenter etter vedtak ligger her i arealplaner.no. (blad litt ned på siden for å se plandokumentene)

Dokumentene fra den politiske behandlingen ligger her i kommunens innsynsløsning.

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, Postboks 115, 4795 Birkeland. Klagefrist er 02.02.24

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene til å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og i forvaltningslovens kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til kommunetorget:
Tlf. 37 26 15 00
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Saksbehandler for denne saken er Ida H. Gramstad
Tlf. 4619158
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no