Saksdokumenter:

Forslagstillers planinitiativ.pdf

Referat fra oppstartsmøte.pdf

Kart med forslag til planavgrensning.pdf

Oppstartsbrev offentlige myndigheter Hissingdalen 08.05.2023.pdf

Oppstartsbrev naboer og andre berørte 08.05.2023.pdf

Merknad
Eventuelle kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til WSP v/Vilde Husby, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand, eller på e-post: vilde.husby@wsp.com. Spørsmål kan også rettes til WSP v/Vilde Husby, tlf: 480 92 999. Frist for å komme med merknader er 15.06.23.

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlig svar på uttalelser og merknader utover dette.

Kommunens saksbehandler for denne saken Ida Haraldseid Gramstad
E-post IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no  
Telefon 46 19 15 88