Vurdering av planer
Hver plan er vurdert individuelt av kommunens planavdeling etter om planens hovedformål er i tråd med overordnede føringer og kommuneplanen, om bestemmelsene er utfyllende og hensiktsmessige, og om plankartet er lesbart.

Kommunen foreslår å oppheve 24 kommunedel- og reguleringsplaner. Flere av planene er eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet fordi de i praksis allerede er erstattet av nyere planer, men ikke formelt opphevet.

En oversikt over hvilke planer som foreslås opphevet samt en kort begrunnelse, finnes her.

Hvilken betydning har dette for meg som grunneier/fester?
For de fleste grunneiere og festere som berøres av planene Lillesand kommune ønsker å oppheve, vil et eventuelt vedtak om oppheving ha liten praktisk betydning. Flere av planene er i praksis allerede erstattet av nyere planer, men ikke formelt opphevet. Her er det uansett nyeste reguleringsplan som er og fortsatt blir gjeldende.

Dersom en plan ikke er erstattet av en nyere reguleringsplan, vil kommuneplanens arealdel være eneste gjeldende plan. Lillesand kommune har i disse tilfellene vurdert at kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelige føringer for de aktuelle områdene.

Innspill/merknader
Du trenger ikke foreta deg noe dersom du er enig i at planene skal oppheves. Dersom du har innspill eller merknader til oppheving av en eller flere planer, kan dette sendes skriftlig til Lillesand kommune på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no eller som brev til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist for å komme med merknader og innspill er 24. februar 2023.

Videre prosess
Prosessen for oppheving av reguleringsplaner følger av plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd. Det vil si at berørte grunneiere og festere varsles før det administrativt fattes endelig vedtak om oppheving av reguleringsplanene.

Vedtak om oppheving av reguleringsplanene vil kunngjøres med brev til berørte grunneiere og festere, samt kunngjøres på kommunens hjemmeside. Det vil være klageadgang på vedtaket.

Spørsmål?
For spørsmål om oppheving av planer, ta kontakt med Ida H. Gramstad.
Tlf. 461 91 588
E-post: IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no