Innspill/merknad
Dersom du har kommentarer til planendringen, må disse oversendes innen 21.06.2024 til Alpha Arkitekter per brev eller e-post. Eventuelle spørsmål til planarbeidet rettes til Alpha Arkitekter v/Ingerine Haugen på telefon +47 411 75 494 eller e-post ingerine@alphaarkitekter.no. Kontaktinformasjon til Alpha Arkitekter finner du nedenfor. 

Alpha Arkitekter v/Ingerine Haugen
Brevadresse: Alpha Arkitekter AS, Postboks 340, 4803 Arendal
E-post: post@alphaarkitekter.no 
Telefon: +47 411 75 494 

Send kopi av merknaden til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 115, 4795 Birkeland eller på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no.

Frist for å sende innspill/merknad er 21. juni 2024. 

Veiledning for deg som ønsker å sende innspill/merknad til planendringen: 

  1. Skriv kort og rett frem 
  2. Skriv forslag til konkrete endringer 
  3. Skriv synspunkt først, deretter begrunnelser
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget 
  5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil Alpha Arkitekters planfaglige konsulent svare ut/kommentere alle uttalelser og merknader fra både private og offentlige instanser. Disse svarene sendes så til administrasjonen v/planavdelingen for faglig vurdering. Deretter legges de frem for plan- og miljøutvalget (PMU). 

Det er plan- og miljøutvalget som har vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

Saksbehandlers kontaktinformasjon 
Saksbehandler i saken er Karoline Søllesvik 
E-post: karoline.sollesvik@lillesand.kommune.no 
Telefon: +47 907 32 686