TryggEst innebærer ikke nye oppgaver for kommunen, men er derimot en mer systematisk måte å jobbe med forebygging, avdekking og, håndtering av vold og overgrep. Ved å ta i bruk TryggEst får kommunen kvalitetssikret og allerede utprøvde verktøy og metoder for å ivareta lovbestemte plikter. Dette vil gjøre oss i enda bedre stand til å ivareta rettssikkerheten til risikoutsatte voksne.  

De fleste overgrepene mot voksne med nedsatt funksjonsevne, psykiske vansker, demente og personer med rusproblemer oppdages aldri.  

Risikoutsatte voksne kan være utsatt for mange typer overgrep, både fysiske, psykiske og økonomiske.  Gjerningspersonene er ofte person(er) den utsatte kjenner godt slik som, familiemedlemmer, partner, ekspartner eller ansatte i de kommunale hjelpetjenestene.  

Det å bli utsatt for vold av noen som står deg nær, eller det å være vitne til at noen du er glad i blir utsatt kan være veldig vanskelig å fortelle om. Med TryggEst åpner vi opp en hjelpelinje dedikert til henvendelser om sårbare voksne. Her kan den utsatte selv, familiemedlemmer, venner, naboer, kommunalt ansatte eller andre nærpersoner ta kontakt og få bistand. 

Når volden blir avdekket handler det om å finne løsninger som gjør at den utsatte ikke utsettes for stadig nye overgrep. Brukermedvirkning er viktig i TryggEst, derfor er perspektivet at det er den utsatte som styrer sin egen sak. For noen kan for eksempel tanken om å miste kontakt med familiemedlemmer oppleves verre enn å leve med volden de utsettes for. I slike situasjoner kan TryggEst bidra til å finne løsninger.  

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har utviklet TryggEst. På www.tryggest.no, finnes en rekke verktøy og ressurser for deg som vil vite enda mer om modellen. 

Kontakt informasjon til Tryggest i Lillesand kommune:

Telefon: 901 59 637 - bemannet mandag-fredag 10.00-14.00 

Epost: TryggEst@lillesand.kommune.no

NB: åpner 14. november 2023