Til dere, både foreldre og barn, som lurer på hva i all verden for slags skole dette er. Vi hadde nok tenkt akkurat det samme. Vi er også foreldre. Vi vet hvor utrolig vondt det er å ikke være trygg, og å ikke være trygg på at dem man er gladest i har det godt. Det er ingenting vi heller vil enn å gi alle barn og unge en trygg, god og glad skolehverdag. Og derfor er det dette vi jobber med, hver eneste dag.

Dessverre vet vi at det er mange som synes det er vanskelig å være ung, også i Lillesand. Tendensen synes å ta tiltatt de siste par årene, og etter en spesielt krevende vår med nedstengning av samfunnet har den gitt seg til kjenne gjennom flere vonde konfliktsituasjoner mellom ulike, mindre ungdomsmiljøer. Vår erfaring er at da enkelte unge fra disse miljøene kom sammen igjen etter sommerferien, eskalerte konfliktnivået, og gjennom hele høsten er det satt inn en lang rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Når man ikke har det greit, er det vanskelig å være menneske. Da er det fort å gjøre dumme ting, si ting man ikke skulle ha sagt og å gjøre livet vanskelig for flere enn seg selv. Vi voksne skjønner det, for vi kan ha det på samme måten selv.

Kjære dere ungdom som har det tøft og som føler at vi ikke ser dere. Til dere vil vi veldig gjerne si at det er dere vi er her for. Vi vil fryktelig gjerne hjelpe dere, det er til og med vår plikt å passe på. Om dere opplever mobbing, vold eller rasisme, om dere blir kalt stygge ting, opplever trakassering eller utestenging – sånn skal det ikke være. Det er ikke lov å behandle mennesker på den måten, og ingen skal måtte oppleve det dere opplever. Og la det ikke være noen tvil, ingen skal føle skyld for noe andre påfører dem.

De siste ukene har det stormet rundt ungdomsmiljøet i Lillesand. Vi er blant dem som (heldigvis) ikke kjenner oss igjen i det vi får beskrevet når vi leser om skolehverdagen på Lillesand ungdomsskole. Det som har kommet frem den siste tiden gjenspeiler ikke det skolemiljøet vi står midt i, hver eneste dag, og som elevundersøkelsene vi gjennomfører årlig vitner om.

Vi jobber med mye som vi ikke har lov til å fortelle om, men som ville gjort det lettere å forstå om man hadde innsyn i. Og vi synes det er vanskelig å gi tilfredsstillende svar på viktige spørsmål uten å kunne svare konkret. Det vi imidlertid kan si noe om er at ingen oppgave er viktigere for oss som jobber med skole i Lillesand enn at elevene er trygge og trives. Ingen skal være redd for at vi ikke tar dem på største alvor.

Vi synes det er fortvilende å se hvordan kompliserte forhold forenkles og polariseres, og hvordan dem vi strever så for å forene, i enda større grad splittes og dras hver til sitt. Vi tror ikke mennesker er så forskjellige som overskriftene forteller oss. Uansett hva man kan ha sagt eller gjort, ikke sagt eller ikke gjort. Vi er alle mennesker, og mennesker gjør feil.

Vi strekker heller ikke alltid til, selv om vi er mange som jobber sammen og som virkelig prøver. Derfor har vi samarbeidspartnere som jobber med det de er best på, og til sammen utgjør vi et helt apparat – som er her for dere.

Et slikt organ er statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som skal se etter at vi gjør jobben vår godt nok. For oss er det en trygghet at noen går etter i sømmene. Om vi står fast i en vanskelig sak som handler om at noen blir dårlig behandlet av andre, så kan vi få hjelp. Statsforvalteren kan bistå med å se problemstillingen utenfra. Om vi har jobbet lenge med en sak uten å finne en tilfredsstillende løsning, er det bra å få hjelp til å se den med nye øyne. Statsforvalteren gir sine vurderinger, anbefalinger, tiltak og avvik. Det er en trygghet både for skolene og hjemmene, og noe elevene har krav på.

I løpet av de siste årene har vi hatt noen saker hos statsforvalteren. Det er vi, misforstå oss rett, takknemlig for. For da er vi flere som kan jobbe sammen om sakene vi ikke klarer å løse alene. Dette er vanskelige, ofte triste og vonde saker som vi naturligvis gjerne skulle vært foruten, men som oppstår fordi livet ikke alltid er så lett, og fordi det er mye som kan gjøre det vanskelig å forholde seg til andre. Også på en ungdomsskole.

Og det må ikke være noen tvil om det: Hver gang vi ser noe, hører noe eller blir gjort oppmerksom på noe som tyder på at elever ikke har det bra på Lillesand ungdomsskole, i likhet med på alle de andre skolene i kommunen, så er det vårt problem, som vi tar på største alvor. Når vi sier at det er nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme på skolene våre, så er det ikke ord vi slenger rundt oss, men helt grunnleggende verdier som ligger til grunn for hvordan det skal være å være elev hos oss. Så er det dessverre sånn at uansett hvor mennesker møtes, vil det oppstå situasjoner – nettopp fordi vi er mennesker. Ingen kan bestemme at noen skal behandle andre med respekt. Vi kan motivere til det, arbeide for det og slå ned på uønsket adferd, og det kan vi aldri jobbe nok med. Men situasjoner vil oppstå. Ord vil falle og konflikter vil dessverre kunne utvikle seg uten at vi klarer å forhindre det.

Lillesand ungdomsskole er full av kompetente, drivende engasjerte mennesker som hver eneste dag jobber for å skape et trygt og godt læringsmiljø for ungdommene våre. Kommunens ledelse følger arbeidet tett og er trygg på at ungdomsskolen, i likhet med alle kommunens skoler, gjør en veldig god jobb. Trykker noen på «skolemiljøknappen» i Lillesand, er det ikke bare skoleledelsen som får umiddelbar beskjed og setter i gang tiltak. Det går samtidig et direkte varsel til de ansvarlige på rådhuset, slik at de kan følge opp. Oppstår det eventuelle andre alvorlige hendelser får dere som foreldre umiddelbar beskjed om dette også.

På LUS har hver klasse to kontaktlærere. I tillegg har vi miljøterapeuter og miljøarbeidere tilknyttet hver trinn. Trinnene har også en avdelingsleder, som frigjør tid som kontaktlærerne kan bruke sammen med klassen. Lærerne våre ser hver eneste elev hver eneste dag. De er faglig dyktige og dedikerte til arbeid nettopp med ungdom. Kontaktlærerne og miljøarbeiderne kommer tett på både elever og foreldre. De følger dem gjennom hele skoledagen, er sammen i timene, og miljøarbeiderne er også til stede i gangene i pauser. De støtter opp faglig og ikke minst sosialt. Vi har en visuelt åpen skole og våger å hevde at vi har særdeles god oversikt over elevene. Hos oss holder ingen «vakt», men er synlige og har «kontakttid», som vi opplever som en viktig forskjell.

Hver uke samler vi kreftene i et såkalt ressursteam, ledet av rektor. Her rapporterer miljøterapeut for hvert trinn om elever man er bekymret for, hvor man ser endring, hovedsakelig sosialt. Det settes inn tiltak som evalueres uke for uke. I ressursteam møter også helsesykepleier. I noen tilfeller støtter vi også opp med ungdomslos. Kontaktlærer er aldri alene med en elevsak på LUS. Alle tiltaksplaner utarbeides i samarbeid med skoleledelsen, selvfølgelig i tillegg til elevens foresatte.

En gang i måneden møter rektor ved begge kommunens ungdomsskoler i en koordineringsgruppe, som består av politikontakt, avdelingsleder familiesenteret, fagleder ungdomsteamet NAV, leder av skolehelsetjenesten, rådgiver fra Lillesand videregående skole, avdelingsleder barnevernstjenesten og SLT-koordinator (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Her jobbes det med ungdomsmiljøet på tvers.

I tillegg har kontaktlærer avsatt tid til utviklingssamtaler hver uke. Det betyr i praksis at elevene har hyppige samtaler med kontaktlærerne sine, én til én. Dette i tillegg til samtaler med representanter fra miljøteam, der det er behov.

Vi har et tett samarbeid med hjemmene, og tilbakemeldingene vi får sier i all hovedsak det samme som elevundersøkelsene over flere år har vist, at trivselen ved skolen er høy. Vi scorer som snittet, og bedre, på mobbing. Det betyr imidlertid ikke at det ikke forekommer mobbing ved skolen, eller at det ikke er konflikter blant noen av våre elever. Lillesand ungdomsskole er en samlingsplass for unge mennesker som lever i et krevende samfunn, og som skal forholde seg til hverandre i og utenfor skoletid. Også i sosiale medier, en uoversiktlig verden som vi voksne ikke har innpass i, med sin sjargong og et tøft språkbruk. Dette er utfordringer vi hele tiden jobber med og hvor vi vet at vi har mye å lære.

Til dere som har det vondt: Vi er så lei oss for at dere ikke har gode dager, og for at vi som voksne ikke har klart å gjøre det bra. Ingen skal måtte oppleve å ha det sånn, verken på Lillesand ungdomsskole eller noe annet sted. Dere er grunnen til at vi går på jobb hver eneste dag, og vi gir ikke opp før dere har det bra igjen.

 

Hilsen

Rektor Lillesand ungdomsskole, Merete Rimstad
Ass. rektor Lillesand ungdomsskole, Espen Ekse-Gundersen
Kommunalsjef sektor for skole og barnehage, Arnt Jørgen Eidsaa
Rådgiver sektor for skole og barnehage, Anette Sylta Sandberg