Årsakene til det negative resultatet i 2019 er i merforbruk i enkelte sektorer samt sakskostnader i «kunstgress»-saken. Regnskapsmessig resultat etter bruk og avsetninger til fond er 9,3 mill. kr i overskudd.  Bystyret vedtar i mai hvordan overskuddet skal disponeres.

Lillesand kommune har et negativt netto driftsresultat på -1,3 mill. kr. for regnskapsåret 2019. Det utgjør -0,1 % av brutto driftsinntekter i kommunen. Dette er dårligere enn 2018 da netto driftsresultatet var på 9,4 mill. kr. eller 1,0 % av brutto driftsinntekter. Kommunen har som mål å ha er netto driftsresultat på minimum 1,75 %.  Opprinnelig var det budsjettert med et netto driftsresultat på 1,2 mill. kr. Det er flere årsaker til at resultatet er dårligere enn i 2018. Det er merforbruk innen flere av sektorene og ekstraordinære utgifter som f. eks. saksomkostninger knyttet til «kunstgress-saken». Kommunen har imidlertid fått økte skatteinntekter, rammetilskudd og lavere finanskostnader.

I løpet av regnskapsåret 2019 har Lillesand kommune finansiert enkelte prosjekter med tidligere avsatte tilskudd, samt finansiert enkelte ekstraordinære kostnader med bruk av disposisjonsfond. I løpet av året er det også satt av tilskudd til prosjekter, netto effekten av disse posteringene er på 10,5 mill. kr, noe som gir Lillesand kommune et regnskapsmessig overskudd på kr 9,3 mill. kroner. Dette er en nedgang fra 2018 hvor Lillesand kommune avsatte 13,5 mill. kr. til fond.

Rådmann Guri Ulltveit-Moe påpeker at Lillesands høye lånegjeld, som følge av høy befolkningsvekst med tilhørende investeringer innen skole og helse/omsorg, gir kommunen økonomiske utfordringer i årene fremover. Overskuddene i 2016, 2017 og 2018 gir imidlertid kommunen noen økonomiske reserver for å møte fremtidige utfordringer.  

Lillesand kommune har 31.12.2019 11 074 innbyggere. Det gir en befolkningsvekst i 2019 på 84 personer eller 0,8 % mot 0,7 % på landsbasis. Befolkningsveksten skyldes i hovedsak netto innflytting til kommunen. Det var størst prosentvis vekst i aldersgruppen 13  - 15 år (12,3 %) og i aldersgruppen 80  - 89 år (6,6 %). Størst nedgang var det i aldersgruppen 90 år + med -10,0 % og i aldersgruppen 1 – 5 år (-5,1 %).

Tallene er ikke revidert så det kan skje noen endringer som følge av revisjon.