Søknadsskjema

I løpet av første halvdel av mai vil det bli mulig å søke i Visma foresattportal.

Hva skal legges ved søknaden?

Du må dokumentere husstandens inntekt. Du kan krysse av for at det skal gjøres et direkteoppslag hos Skatteetaten. Dersom det ikke foreligger noen skattemelding, eller denne ikke viser dagens inntekt, kan lønnslipper eller bekreftelse fra NAV legges ved.

Søknadsfrist

Det er mulig å søke ordningen hele året. Men den trer i kraft måneden etter at søknad og riktig dokumentasjon på inntekt er mottatt. For at fakturering skal bli riktig fra barnehagestart i august må søknaden være mottatt innen utgangen av juni. Man må søke på nytt for hvert barnehageår.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden skal legges inn digitalt i Visma foresattportal.

Lovtekst: Forskrift om foreldrebetaling §3

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle to-, tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart.