Den nye kommuneloven bruker den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør i stedet for rådmann, og stadig flere kommuner har valgt å bruke denne tittelen etter at loven trådte i kraft.

9. desember vedtok bystyret tilsvarende endring av tittel i sak 161/20 «Delegeringsreglementet 2020 – 2024 – den politiske delen», punkt 2:

«Rådmannens tittel endres til kommunedirektør. Assisterende rådmanns tittel endres til assisterende kommunedirektør».

Tittelendringen gjelder med virkning fra da vedtaket fant sted 9. desember 2020.

Kommunedirektør i Lillesand kommune er Guri Ulltveit-Moe. Geir Jenssen er fungerende kommunedirektør frem til januar 2021.