Hvem kan få tjenester av PPT?

Barn eller unge med behov for spesialundervisning. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte. Eksempel på utfordringer:

  • Mistanke om forsinket utvikling eller generelle lærevansker
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Lærevansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Utfordrende atferd
  • Sosiale og emosjonelle utfordringer
  • Funksjonsnedsettelser som eks syn og hørselsvansker

Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet. Det kan både være utfordringer hos barnet/eleven og/eller miljøforhold i skole og hjem som påvirker utbytte av opplæringstilbudet og barnehagetilbudet. Barn som ikke går i barnehage kan ha rett på spesialpedagogisk hjelp hjemme.

 

Slik får du tjenesten

Foresatte som ønsker henvisning til PPT for sitt barn anbefales å ta kontakt med barnehage/ skolen. I forkant av henvisning skal barnehagen og skolen ha utprøvd tiltak. På bakgrunn av drøfting mellom barnehage/skole og PPT kan barnet/eleven henvises. Barnehage/skole skriver henvisningsskjema og pedagogisk rapport. Foresatte skal involveres i prosessen og det skal foreligge underskrift fra foreldrene (og elever over 15 år) på henvisningen.

Ved behov for logopediske tjenester skal saken drøftes i forkant med PPT. Ta kontakt med barnehagen, skolen eller PPT via Lillesand kommunes servicetorg.

Foresatte kan sende henvisning direkte til PPT. Da vil PPT innhente pedagogisk rapport fra skolen/barnehagen som skal beskrive barnet/eleven.

(Søknadsskjema finner du nederst i denne artikkelen.)