BS- 068/23 Bystyrets vedtak: Lillesand bystyre opphever følgende reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd:

 • Lofthus (planID 19690001)
 • Ole Olsen kvartalet (planID 19740002)
 •  E-18 senteret (planID 19870001)
 • Kosvik hytteområde (planID 19820004)
 • Dovrehei borettslag (planID 19880001)
 • Hæstedsvingen gang og sykkelsti (planID 19970110)
 • Dovre (planID 20010004)
 • Åkerøya havn (planID 20010016)
 • Kollers jorde (planID 20010019)
 • Kokkenespynten (planID 20010031)
 • Gang/sykkelvei Vestre Moland kirke – Åbåll (planID 20010035)
 • Tomta Lillesand kommune (planID 20010037)
 • Kommunedelplan for sentrum (planID 200139)
 • Nordcape minerals (planID 20011381)
 • Kjøbmannsvik (bebyggelsesplan) (planID 20020002)
 • Vegkryss Kaldvell (planID 20052134)
 • Stålhall til båtopplag Gnr. 102/3 Kjøbmannsv (planID 20032547)
 • Reguleringsplan for rv. 402 Kollers jorde – Viadukten (planID 20060043)
 • Reguleringsplan for Hotell Norge (planID 20061179)
 • Reguleringsplan for Sørlandsparken øst (planID 20061709)
 • Bebyggelsesplan gnr. 47, bnr. 76 m.fl. (planID 20062339)
 • Kommunedelplan for akvakultur og småbåthavn (planID 2006002392)
 • Reguleringsplan – Lunteviksletta – Endring av vedtatt plan (planID 2014001814)

Saksdokumenter kan leses her i kommunens innsynsløsning.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand, innen 3 uker.