Som en følge av mye smitte og høyt sykefravær ble deler av tjenesten nedjustert, blant annet dagsentertilbud og praktisk bistand i hjemmet. Bemanning ble omdisponert til andre mer presserende oppgaver.

Pandemisituasjonen er fremdeles krevende i helse og omsorg, men vi opplever å ha kontroll og en mer stabil bemanningssituasjon. Vi håper at stabiliteten og kontrollen vil fortsette, med dette som bakgrunn vil det i løpet av uke 3 gjøres en vurdering for oppstart av nedjusterte tjenester.