- Det åpnes likevel opp for at man kan tenne bål eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann, sier leder for brannforebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen. Han påpeker at vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp og at vedkommende har ansvaret, også dersom brann oppstår. De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er tilstrekkelig slukket og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll.


Ta gode forholdsregler

- Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, og du velger å tenne opp så er du ansvarlig og må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig, fortsetter Madsen. I vurderingen bør man ta hensyn til vindstyrke og retning og skogbrannfare (yr.no) og sørge for god avstand til brennbart materiale. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg og egne regler for bålbrenning gjelder blant annet i Baneheia og på Odderøya i Kristiansand. – Det foreligger en egen forskrift for friluftsområder i Kristiansand kommune som begrenser bruk av åpen ild, forteller Madsen og ber folk om å sette seg inn i hva som gjelder for de ulike områdene. Informasjonen ligger tilgjengelig på nettsidene til Kristiansandsregionen brann og redning.


Overvåker skogbrannfaren

DSB har økt skogbrannberedskapen for sesongen og har to skogbrannhelikoptre i beredskap. De er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord, og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov.

Forskrift om adferdsregler etter friluftsloven § 15 og innføring av båndtvang etter hundelovens § 6, Kristiansand kommune, Vest-Agder: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-07-08-887