Det ble gjort følgende vedtak:

Kommuneplanens arealdel uten Flørenes: BS- 086/23:

"Bystyret vedtar forslag til kommuneplans arealdel 2023-2035, plankart og bestemmelser datert 08.08.2023, med planbeskrivelse jf. plan- og bygningslovens § 11-15. Følgende områder unntas rettsvirkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16, første ledd, på grunn av innsigelse fra Statsforvalteren.

1. N01 Sørlandsparken øst/Hissingdalen.

2. N02 Kjerlingland/Bjellandsåsen

3. B161 Ørnefjell

4. B162 Lundemoen

5. FT01 Skagerak camping

6. SB143 Espevika

7. SB 144 Audalen

8. A17 Rauviga småbåtanlegg og området SB138

9. SF01 Andeskjærtangen

10. F10 Justøygavelen/Korsland

Kommuneplanens arealdel for 2018-2030 oppheves med unntak av innsigelsesområdene."

Kommuneplanens arealdel for Flørenes: BS- 087/23

"Bystyret vedtar forslag til kommuneplans arealdel 2023-2035 for Flørenes, med plankart og bestemmelser datert 08.08.2023, med planbeskrivelse jf. plan- og bygningslovens § 11-15. Følgende områder på Flørenes unntas rettsvirkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16, første ledd, på grunn av innsigelse fra Statsforvalteren:

1. A16 småbåtanlegg med tilhørende parkeringsplasser (P2).

Kommuneplanens arealdel for 2018-2030 på Flørenes oppheves med unntak av innsigelsesområdet."

Innsigelser

For områdene som er unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelser fra Statsforvalter er det kommuneplanens arealdel 2018-2030 som gjelder, inntil meklingen er avgjort. 

Klageadgang

Det er ikke klageadgang på vedtaket av kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 11-15, tredje ledd.