Ulltveit-Moe startet sin presentasjon i bystyret med å si at Lillesand kommune er i en krevende økonomisk situasjon.

-Befolkningsendringer, økt inflasjon og økte renter gjør at vi må tillate oss å gå med et visst underskudd, sier kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe. 

I økonomiplanen 2024-2027 legges det opp til et driftsresultat som er langt svakere enn vedtatte finansielle måltall med negative netto driftsresultat frem til 2026. I 2024 vil det si et negativt driftsresultat på -26,4 millioner kr. som tilsvarer -2,3% av driftsinntektene, mens i 2025 legges det opp til et netto driftsresultat på -0,3%. 

Deretter, fra 2026, er det lagt opp til et svakt positivt driftsresultat på 0,02%, og i 2027 på 0,2%. Trenden fra negativt til positivt driftsresultat er som følge av planlagte gevinster gjennom Lillesand 2024 programmet og andre innsparinger. Verken den kortsiktige eller den langsiktige handlingsregelen innfris i økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren mener det er uheldig å finansiere budsjettet ved bruk av fondsmidler. Samtidig anser kommunedirektøren det som nødvendig for å kunne opprettholde gode nok tjenester til innbyggerne og bidra til å utvikle Lillesand sitt lokalsamfunn. 

For å følge tidligere bystyrevedtak og programmet Lillesand 2024 er samtlige kommunalområder gitt betydelige innstramminger i den foreslåtte økonomiplanen. Dette gir rom for nødvendig styrking av enkelte tjenesteområder. Kommunalområdet oppvekst er for eksempel tilført midler for å styrke det faglige og det psykososiale læringsmiljøet og kommunalområdet velferd er supplert med midler som følge av demografiendring og økning i antall brukere. 

Videre inneholder investeringsbudsjettet viktige tiltak slik som; nytt bofellesskap, nye tilrettelagte boliger, gymsal på Borkedalen, vann- og avløp og styrking av sentrum. 

Avslutningsvis fraråder kommunedirektøren ytterligere krav om generell effektivisering. Eventuelle vedtak om redusering i budsjettrammer må knyttes opp til konkrete oppgaver eller tjenester. Mulige innsparingstiltak foreslås i eget kapittel, men er ikke foreslått i kommunedirektørens budsjett og økonomiplan. 

Budsjett og økonomiplan er offentliggjort på Lillesand kommunes innbyggerportal, og skal behandles i formannskapet den 29. november og i bystyret den 13. desember. 

Presentasjonen fra bystyret 8. november 2023.