Følgende virksomheter kan søke

  • Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Kriterier for å være støtteberettiget
Støtte kan søkes av aktører som møter kriteriene satt over. Fordeling av midlene baserer seg på prinsipper om likebehandling ut fra objektive kriterier hvor virksomheten som mottar støtten må innfri følgende kriterier for å kunne motta støtte:

1. Virksomheten må være registrert i Brønnøysundregisteret for å kunne søke

2.  Virksomheten må ha forretningsadresse i Lillesand kommune

Lillesand kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant.

Hva det ikke kan gis tilskudd til ​

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og kriterier som kommer frem av utlysningen
  • Offentlig eide virksomheter
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år.  Det er derfor viktig å dokumentere tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden, og hvilken type støtte det er. 

Levering av søknad​, løpende søknadsfrist
Du søker på regionalforvaltning.no  I søknaden er det viktig at du beskriver inntektssvikt og legger ved regnskap som viser det. I tillegg må du beskrive hva du eventuelt har fått av andre støtteordninger.

Utbetaling av tilskudd​ 
Tilskuddsmidlene utbetales når søknaden er gjennomgått, kontrollert og søker er funnet støtteberettiget. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte. 

Spørsmål om ordningen kan rettes enhetsleder næring og byutvikling Merete Holtan, tlf. 920 43 715 eller merete.holtan@lillesand.kommune.no