Følgende virksomheter kan søke

  • Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  • Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Kriterier for å være støtteberettiget
Støtte kan søkes av aktører som møter kriteriene satt over. Fordeling av midlene baserer seg på prinsipper om likebehandling ut fra objektive kriterier hvor virksomheten som mottar støtten må innfri følgende kriterier for å kunne motta støtte:

1. Virksomheten må være registrert i Brønnøysundregisteret for å kunne søke

2.  Virksomheten må ha forretningsadresse i Lillesand kommune

3.  Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomhet.

Lillesand kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant.

Hva det ikke kan gis tilskudd til ​

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og kriterier som kommer frem av utlysningen
  • Offentlig eide virksomheter
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år.  Det er derfor viktig å dokumentere tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden, og hvilken type støtte det er. 

Levering av søknad​, løpende søknadsfrist
Du søker på regionalforvaltning.no og velger Agder og Regionalt næringsfond for Birkenes, Lillesand og Iveland. I søknaden er det viktig at du beskriver inntektssvikt og legger ved regnskap som viser det. I tillegg må du beskrive hva du eventuelt har fått av andre støtteordninger.

Saksbehandling 
Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli vurdert av enhetsleder næring og byutvikling/ rådgiver og lagt frem med anbefaling i regionalt næringsfond.

Utbetaling av tilskudd​ 
Tilskuddsmidlene utbetales når søknaden er gjennomgått, kontrollert og søker er funnet støtteberettiget. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte. 

Krav til mottaker vil stå i tildelingsbrevet.

Spørsmål om ordningen kan rettes enhetsleder næring og byutvikling Merete Holtan, tlf. 920 43 715 eller merete.holtan@lillesand.kommune.no