Innsynsrett

I henhold til personvernlovgivningen har du som regel rett til innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg. Du kan henvende deg til hvilken som helst av våre virksomheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. Du har mulighet å klage på evt. avslag på innsyn.

Meroffentlighetsprinsippet er lovpålagt og betyr at ved innsynsforespørsler skal virkesomheten vurdere om dokumenter som kan unntas i hehold til lov, likevel kan utleveres. Konsekvensen kan være at kommunen må sladde taushetsbelagte opplysninger før utlevering. 

Slik ber du om innsyn

Send innsynsbegjæringer til postmottak@lillesand.kommune.no.
Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i.
Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsynsrett.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager.

Den som har fått avslag på innsynskrav kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse eventuelt klage på avslaget til Statsforvalteren. 
Klagen skal sendes til Lillesand kommune, som behandler den og videresender klage til Statsforvalteren, dersom vedtak om avslag opprettholdes.