NVE har gitt anleggskonsesjon og har godkjent miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA). I tillegg har Lillesand kommune tidligere gitt dispensasjon fra arealformålet (LNF) innenfor planområdet.

Behandling av dispensasjon fra arealformål i tilknytning til oppgradering av Nordbøveien skal behandles politisk i bystyret 10.februar.

Arbeidet som er påstartet gjelder innenfor den dispensasjonen som er gitt innenfor konsesjonsområdet og ble behandlet politisk i juni 2019.

Lillesand Vind opplyser at hogst og transport skal gjennomføres skånsomt, og veien som utbedres vil på sikt enkelt kunne dekkes med jord som er riktig for området slik at stedstypisk vegetasjon som skog, gress og planter kan gro området igjen.

Et vilkår for godkjenning av konsesjonen og MTA-planen, er at utbygger skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, og det skal foreligge en oppdatert fremdriftsplan. Lillesand kommune legger til grunn at alle nødvendig tillatelser er gitt og vilkår oppfylt for oppstart av anleggsarbeidene.

NVE og Lillesand kommune minner på at både MTA-planen etter energiloven og dispensasjonsvedtaket etter plan- og bygningsloven er påklaget er flere. Hovedregelen etter forvaltningsrett er at tiltaket kan igangsettes når vedtak er fattet. Unntaket er hvis det er fattet beslutning om utsatt iverksetting. I dette tilfeller er ikke det gjort.

Både NVE og Lillesand kommune understreker at arbeidet som utføres i medhold av et vedtak som er påklage, skjer på tiltakshavers risiko for eventuelle endringer klagebehandlingen måtte medføre.

 

Trude Jakobsen
Kommunalsjef teknisk sektor