Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av nytt næring- og industriområde med tilhørende anlegg og infrastruktur. Reguleringsplanforslaget vil også legge til rette for etablering av anlegg og bebyggelse tilknyttet lokale energiløsninger og hydrogenproduksjon.

Planprogram - fastsatt i Lillesand bystyre 03.05.23.
Det er utarbeidet planprogram for detaljreguleringsplanen, jf. pbl § 4-1 første ledd, ettersom planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For alle planer som kan ha vesentlig innvirkning for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varsling om oppstart, utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planen utløser også krav om konsekvensutredning, jf. forskrift for konsekvensutredninger § 6 bokstav b: «Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I og vedlegg I nr. 24 «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes a vedlegg II nr. 11). Tiltak nevnt i vedlegg I skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning.

Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du via lenken her

Trenger du mer informasjon?

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget:
Tlf. 37 26 15 00
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

 
Saksbehandler i denne saken er Karoline Søllesvik
Tlf. 907 30 686
E-post: Karoline.Sollesvik@lillesand.kommune.no