Videre fremdrift:

Som følge av vedtak Bystyret fattet i november 2023 er alle slike saker nå er satt på pause. Administrasjonen sender ikke ut nye vedtak på nåværende tidspunkt som følge av dette, og vil heller ikke følge opp saker som er påbegynt og hvor forhåndsvarsel er sendt ut.

Det er planlagt en workshop hvor blant annet håndtering av innbyggernes tilkoblingsplikt og opprydding i spredt avløp blir tema. Foreløpig dato for workshop er satt til 09.10.2024, og VA sakene er nå utsatt og vil bli lagt frem til politisk behandling i november 2024. 

Bakgrunnen for dette er følgende vedtak fattet i BS og i FM:

BS- 169/23 Bystyrets vedtak: 

«1. Lillesand bystyre opphever vedtak om tilknytning til offentlig avløpsledning for gnr. 64 bnr. 2, 3, 5, 7, 9, 14,17, 18, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 58. 

Bakgrunn for opphevingen er at kommunen ønsker å foreta en ytterligere undersøkelse av sakskomplekset, det er ikke tatt stilling til anførslene i klagen. 

2. Utsending av saker om tilknytningsplikt utsettes til høsten 2024. Da legger administrasjonen frem en sak om bedre håndtering av innbyggernes påkoblingsplikt. Saken bør omfatte god informasjon til innbyggerne, en koordinatorrolle som bistår innbyggerne samt forslag på maks kostnadsgrense. Administrasjonen bes se på praksis i andre kommuner på dette området.  Lillesand kommune vedtar å lage en veileder til bruk for privatpersoner som skal koble seg på offentlig vann og avløp. Veilederen beskriver hvordan flere private kan gå sammen i et samvirke SA eller eventuelt på annen måte kan organisere seg for å få refundert mva på investeringskostnadene. Veilederen beskriver også hvordan kommunen etter ferdigstillelse kan overta anlegget vederlagsfritt for ordinær drift. 

3. Der kommunen bygger ut kommunale hovedledninger kan administrasjonen fortsette å sende ut pålegg om tilknytningsplikt der estimerte kostnader er under 2G (grunnbeløp i folkeregistre). Dersom estimerte kostnader er høyere enn 2G, oversendes saken til formannskapet for behandling. Formannskapet avgjør om eiendommen skal kobles på offentlig avløpsnett eller om det skal søkes om annen godkjent avløpsløsning. 

4. Inntil sak om hvordan innbyggernes påkoblingsplikt skal håndteres er lagt frem, fortsetter arbeidet med opprydding i spredt avløp i henhold til forurensingsloven. Dersom estimerte kostnader er under 2G (grunnbeløp i folkeregistre) kan kommunen sende ut pålegg på dette. Dersom estimerte kostnader er høyere enn 2G oversendes saken til formannskapet for behandling. Formannskapet avgjør om et slikt pålegg skal sendes ut eller om det skal sees på andre løsninger.  

Og vedtak fattet under behandling av saker vedrørende oppgradering av privat renseanlegg i Formannskapet i mai 2024 som lyder som følger:

«FS- 058/24 Formannskapets vedtak: Saken utsettes til samme møte som øvrige utsatte saker om pålagt tilkobling høsten 2024.»