Bystyret vedtok i møte 21.10.20 følgende (Bysak 120/20):

«Saken utsettes til ansatte, elever og andre berørte parter har fått mulighet til å uttale seg om en nedleggelse av Brentemoen- og utvidelse av Borkedalen skole. Utvidet saksfremlegg med høringsinnspill legges frem for bystyret etter oppsatt tidsplan.»

Hele den politiske saken med vedlegg finner dere her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020021663&

Rådmannens forslag i saken var:

 1. Basert på befolkningsprognosene til SSB fra 2020 og kommunens økonomiske situasjon, opphører arbeidet med å bygge ny sentrumsskole i Lillesand.
 2. Borkedalen skole gjøres permanent om til en tre paralleller barneskole. Omfang og kostnader for dette utredes og legges fram for bystyret våren 2021.
 3. Brentemoen skole legges ned når Borkedalen er ferdig utbygd og ombygd til en tre paralleller barneskole. Brentemoen skole tas deretter i bruk som «kulturhus» med plass for kulturskole, lokaler for ungdom og frivillige organisasjoner mm. og voksenopplæring.
 4. Ved behov utvides Tingsaker skole til en tre paralleller barneskole.

Bystyret har også tidligere vedtatt (BS-054/20) at dersom Borkedalen skal fortsette som en toparalleller skole skal «Oppgradering av Borkedalen til en tidsriktig skole, inkludert dagens planer for gymsal med mer, medtas.»

Basert på bystyrets vedtak 21.10.20 ønsker rådmannen høringsinnspill på følgende:

 • Borkedalen skole gjøres permanent om til en tre paralleller barneskole.
 • Brentemoen skole legges ned når Borkedalen er ferdig utbygd og ombygd til en tre paralleller barneskole. Brentemoen skole tas deretter i bruk som «kulturhus» med plass for kulturskole, lokaler for ungdom og frivillige organisasjoner mm. og voksenopplæring. Ved en nedleggelse av Brentemoen skole vil elevene ved skolen bli fordelt mellom Borkedalen og Tingsaker skoler – avhengig av bosted
 • Ved behov utvides Tingsaker skole til en tre paralleller barneskole.
 • Andre innspill vedr. sentrumsskole, eksempelvis Borkedalen som en to-paralleler skole og Brentemoen som en en-paralleller skole i sentrum

Vi ønsker innspill som knytter seg til

 • Læringsmiljø.
  Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.
 • De ansatte
 • Økonomi
 • Andre forhold sett fra brukere/berørte parter

Høringsinnspillene sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, og merkes med sak 18/2500 «utbygging av skoler i Lillesand sentrum»

Høringsfrist: 31.1.21

Administasjonen planlegger for at ny sak om sentrumsskole legges frem for bystyret i møte 7.4.21.

Høringsparter:

 • Utdanningsforbundet i Lillesand Kommune
 • Fagforbundet i Lillesand kommune
 • Elevrådene ved Brentemoen, Borkedalen og Tingsaker skoler
 • FAU ved Brentemoen, Borkedalen og Tingsaker skoler
 • Brentemoen skole
 • Borkedalen skole
 • Tingsaker skole
 • Andre berørte parter

 

Arnt Jørgen Eidsaa
Kommunalsjef