Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge i regi av Stine Sofie stiftelsen. Dette vil bli tilsvarende Stine Sofie senteret som er etablert i Grimstad. Eiendommen har vært en privat boligeiendom og vil gjøres om til et senter som skal tilby særlig utsatte grupper av barn og unge positive mestringsopplevelse

Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du på denne lenken:
Saksdokumenter

Det er en felles plan og byggesak etter plan- og bygningsloven. §12-15. Det er grunnet planforslaget er så detaljert i forhold til ønsket utbygging i planområdet. Det vil ikke komme egen nabovarsling i forhold til rammetillatelsen på byggesaken. Tegningene i byggesaken er vedlagt sammen med saksdokumentene.

Merknad 
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 19.01.24 til postmottak@lillesand.kommune.no eller
til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering Østre Kaldvell 15 og saksnummer 22/981


Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Ida H. Gramstad
Tlf. 46191588
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget
1. Skriv kort og rett frem.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter lagt frem for plan- og miljøutvalget, som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelser utover dette.

Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene, legges planforslaget frem for bystyret, som treffer et vedtak hvor bruken av arealene er juridisk bindende. Etter bystyrets vedtak, vil berørte parter bli orientert om vedtaket med opplysning om klageadgang.