Merknad 
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 06.02.24 til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med «Detaljregulering Hissingdalen, saksnummer 23/584».

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Ida H. Gramstad
Tlf. 46191588
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget
1. Skriv kort og rett frem.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter lagt frem for plan- og miljøutvalget, som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelser utover dette.

Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene, legges planforslaget frem for bystyret, som treffer et vedtak hvor bruken av arealene er juridisk bindende. Etter bystyrets vedtak, vil berørte parter bli orientert om vedtaket med opplysning om klageadgang.