Kommunen gjennomfører nå en høring i forhold til navn for dagsturhytta i Lillesand. 

Vi kan opplyse om at det tidligere ble lagt ut en bok på toppen av Kniben der folk kunne skrive inn navneforslag. Deretter kunne folk stemme på navn på Lillesands-Posten.no. Knibenro fikk flest stemmer. 

Språkrådet har gitt følgende tilrådning i forhold til Knibenro:

«Hytta ligger på Kaldvellkniben. Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort, jf. at vi finner navnet Knibeheia like i nærheten. Kombinasjonen av den uvanlige forma kniben og substantivet ro minner derimot det som tidligere var vanlig i såkalte «villanavn». Betydningen av ro er i denne sammenhengen en annen enn den som er vanlig norske stedsnavn, der ro betyr ‘krok’ og lignende. 

Vi tilrår i utgangspunktet skrivemåten Knibero, jf. navnet Knibeheia, men vil samtidig påpeke at både dette og kombinasjonen Knibenro kan fremstå som litterære og oppkonstruerte navn, og at kommunen derfor med fordel kan vurdere om det finnes andre muligheter.»

 

Du kan gi innspill

Du kan komme med innspill i forhold til navnet på dagsturhytta i Lillesand innen 2. august 2024.

Innspill sender dere til Birkenes kommune

Ut fra prosessen som har vært, oppfatter administrasjonen at spørsmålet i hovedsak gjelder skrivemåten (Knibenro/Knibero). Ut fra Språkrådets tilrådning, kan administrasjonen på nåværende tidspunkt likevel ikke utelukke at kommunen vil vurdere andre muligheter for navn/ sammensetninger (som virker mindre oppkonstuert).

 

Felles tekniske tjenester for Birkenes og Lillesand kommuner