Kommunen har løpende møter i kriseledelsen for å sikre at vi kan levere forsvarlige tjenester til innbyggerne og håndtere koronasituasjonen.

Koronasituasjonen setter ansatte i helse og omsorg på tøffe prøver. Vi har kontroll, men det er utfordrende å levere tilstrekkelige tjenester. Den samlede belastningen i sektoren er stor og har vært det over lang tid. Vi ser det er risiko for økt fravær blant ansatte framover grunnet smitte, at ansatte må være i isolasjon eller karantene og at ansatte benyttes til andre oppgaver knyttet til testing, smittesporing og vaksinering.

I skoler og barnehager har det lenge vært definerte beredskapsnivåer og tilhørende tiltak på grønt, gult og rødt nivå. Dette er etter hvert blitt godt kjent og innarbeidet både for elever, foresatte og ansatte.

Kriseledelsen har i dag besluttet at vi tar i bruk samme metodikk innen helsesektoren, dvs at vi innfører grønt, gult og rødt beredskapsnivå i helsesektoren. Grønn beredskap er normal drift, gul betegner en krevende situasjon, og rødt innebærer kriseorganisering.  Nivåene besluttes ut i fra en samlet vurdering med hensyn til smittetrykk, bemanningssituasjonen og risiko  i forhold til den enkelte tjenesten. Kriseledelsen har i dag besluttet at risikonivået og beredskapsnivået innen helse nå settes til gult nivå.

Gult nivå innebærer at noen tjenester kan bli nedskalert. Nedskalering innebærer å redusere nivået i en tjeneste. Ofte kan nedskalering frigjøre personell til andre mer presserende oppgaver. Vi har nå en gjennomgang av de ulike tjenestene og vi ser på mulig nedskalering av de tjenestene som har minst mulig konsekvenser for brukere av tjenestene.  Vi vurderer hvordan personell eventuelt kan omdisponeres mellom ulike tjenester slik at vi er sikre på at vi ivaretar de viktigste tjenestene. Foreløpig er ikke mange tjenester nedskalert, men det kan bli aktuelt framover. Brukere som vil få redusert tjenestetilbud vil få så god informasjon som mulig om dette. Vi vil løpende oppdatere hjemmesidene våre om eventuelle reduksjoner i tjenestetilbudet. I første omgang vil hjemmehjelptilbudet bli noe redusert . Det sendes nå ut informasjon til brukerne om dette.

Vi tenker det er viktig at innbyggerne er kjent med situasjonen og håper innbyggerne viser forståelse for den krevende situasjonen vi er i.

Pandemien er svært uforutsigbar, og vi arbeider nå med å legge planer for at situasjonen kan bli enda mer utfordrende. Vi skal sikre at vi opprettholder tjenester som gjelder liv og helse selv om dette strammer seg enda mer til, og vi skal sikre at vi har et så høyt nivå som mulig på våre andre viktige tjenester. Ansatte i kommunen viser stor innsatsvilje og strekker seg svært langt for å opprettholde tjenestetilbudet.

Guri Ulltveit-Moe
Kommunedirektør