Informasjon om offentlig ettersyn 
Plan- og miljøutvalget har i møte 01.09.2020, (PMU 074/20) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon,
ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Hensikt med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Avfall Sør kan etablere gjenvinningsstasjon som skal betjene kunder i Kristiansand og Vennesla kommuner.  
Saksdokumenter: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020015543&

Merknad 
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 20.10.20 til postmottak@lillesand.kommune.no eller
til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon og arkivsaksnr 19/1865. 

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 461 91 588 eller e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00. 

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget:  
1. Skriv kort og rett fram.  
2. Skriv forslag til konkrete endringer.  
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.  
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.  
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning. 

Videre saksbehandling 
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.