Saksdokumenter
Forslag til endring av reguleringsplanen er tilgjengelig her.

Merknad
Merknadsfrist er 23.12.2022. Merknader til forslaget sendes til Grønn Prosjektutvikling esben@gronnprosjekt.no med kopi til Lillesand kommune postmottak@lillesand.kommune.no.

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og 
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer.

Det er plan- og miljøutvalget som er vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.