Du som eier eller bruker av en eiendom med avkjørsel til en offentlig vei eller gang og sykkelvei er ansvarlig for at vegetasjon
ikke skaper trafikkfarlige situasjoner jf.  vegloven §§ 31 og 43. Det betyr at du må klippe hekker, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt og fjerne vegetasjon som hindrer fremkommelighet, skjuler trafikkskilt, mv.

Ser vi vegetasjon som hindrer ferdsel eller frisikt og utgjør en fare for trafikksikkerheten, tar vi kontakt med deg, og du får en frist til å beskjære. Dersom vegetasjonen ikke beskjæres innen fristen, vil kommunen beskjære
dette maskinelt.

Mer informasjon finner du her