Lenke til Lillesand kommunes årsberetning for 2021.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 legges frem for bystyret til behandling 18. mai 2022. 

Lillesand kommune i 2021 fikk et positivt netto driftsresultat på 14,7 mill. kroner eller om lag 1,4 pst. av brutto driftsinntektene. Hovedårsaken til det gode resultatet er økte skatteinntekter. Netto driftsresultat er noe svakere enn i 2020 da netto driftsresultatet var på 17,2 mill. kroner eller 1,8 % av brutto driftsinntekter.

Det positivet resultatet gjør at kommunen kan styrke disposisjonsfondet med 24,4 mill. kr. Dersom kommunen ikke hadde brukt SIO-fondet i sin helhet ville avsetning til disposisjonsfond vært tilsvarende lavere.

Disposisjonsfondet vil etter dette utgjøre 78,1mill. kr eller 7,4 % av brutto driftsinntekter. Størrelsen på disposisjonsfond oppfyller kommunens finansielle måltall på 5 % i 2021. Disposisjonsfondet gir kommunen økte økonomiske reserver for å møte fremtidige utfordringer.