Oljeholdig avløpsvann - krav til utslipp/påslipp

Kommunen kan stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder også påslipp til kommunalt avløpsnett. Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 15 

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

 1. bensinstasjoner,
 2. vaskehaller for kjøretøy,
 3. motorverksteder,
 4. bussterminaler,
 5. verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
 6. anlegg for understellsbehandling som enten har vaskehall, smørehall eller lignende.

Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann

Du kan benytte vårt søknadsskjema  for å søke om tillatelse. Utslippet skal være i henhold til kravene i forurensningsforskiften § 15-7  også detaljert i følgende dokument «Detaljerte påslippskrav» .

Søknadsskjema for utslipp av oljeholdig avløpsvann

 

Påslipp av avløpsvann og fettholdig avløpsvann fra virksomheter

Kommunen kan stille krav til påslipp av avløpsvann fra virksomheter til kommunalt avløpsnett. Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften § 15A-4

Påslipp

Avløpsvann fra nærings- og industribedrifter kan inneholde miljøgifter og andre uønskede stoffer, eller ha en sammensetning som kan skade kommunens avløpsrenseanlegg, forstyrre renseprosessene, påvirke slammet som produseres eller påvirke arbeidsmiljøet negativt. Kommunen kan derfor stille krav om:

 1. innhold i og mengde avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt,
 2. fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår,
 3. tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann,
 4. varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og
 5. utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer.

 

Lillesand kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann og detaljerte påslippskrav i forbindelse med påslipp av fettholdig avløpsvann .

Søknadsskjema for utslipp av fettholdig avløpsvann