Lokal luftkvalitet

Det er ulike stoffer som kan påvirke lokal luftkvalitet. For Lillesand er det SO2, PAH og svevestøv som er de mest aktuelle. Fiven vurderes å være tilnærmet eneste utslippskilde for SO2. Det er flere kilder til utslipp av PAH (tjærestoff); bl.a. veitrafikk og vedfyring. Svevestøv kommer fra ulike kilder, her fra veitrafikk, avfallsanlegg og pukkverk i tillegg til industri.

På Måledata for luftkvalitet sine nettsider kan du sjekke den lokale luftkvaliteten i Lillesand:
Her ser du luftkvaliteten i Lillesand på nåværende tidspunkt,
Her finner du historiske data for luftkvalitet.
Her finner du måledata for luftkvalitet ved målestasjon Holta.

Klageportal

Vi ber om at alle enkelthendelser rundt luftkvalitet rettet mot aktiviteten til Fiven, dvs. observasjoner, klager på lukt eller støv m.m. meldes inn via klageportalen

Alle klagene som er lagt inn i klageportalen blir registrert hos Fiven. Klagene er vurdert mot deres driftsplan og andre relevant forhold. Tilbakemelding og tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og rapporteres til Miljødirektoratet. Kommunen vil også kunne bruke klagene til å få en bedre oversikt over luftkvaliteten i kommunen.

Her kan du melde inn opplevd vond lukt knyttet til utslipp fra Fiven (tidl. Saint Gobain CM)

Varslingssystemer og helseråd

Det er etablert en nasjonal varslingstjeneste for lokal  lufttkvalitet:  https://luftkvalitet.miljostatus.no/. Her pupliseres varsler for svevestøv, NO2, SO2 og ozon basert på beregninger. Her får du vite hvordan luftkvaliteten er akkurat nå.

Beregningene er knyttet opp til egne varslingsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Helserisiko varsles med fargekoder.

Kommunens rolle og ansvar

Kommunen skal ha oversikt over luftkvaliteten i kommunen og sette i gang tiltak dersom grenseverdier i forurensningsforskriften overskrides. Kommunen har ansvar for å informere innbyggerne om luftkvalitet og varsle dersom luftkvaliteten blir svært dårlig. 

For å oppfylle våre plikter har kommunen etablert en målestasjon for SO2 på Holta. Denne måler innholdet av SO2 i lufta hver time hele døgnet. Målingene fra stasjonen legges åpent ut på nettsiden luftkvalitet.info. I tillegg er kommunen myndighet etter plan- og bygningsloven og skal blant annet unngå boligbygging i områder med fare for dårlig luftkvalitet.

Les mer om luftkvalitet i Lillesand på Miljødirektoratets nettside om luftkvalitet.

Miljødirektoratets retningslinjer og pålegg

Miljødirektoratet setter retningslinjer for industriens utslipp til luft, pålegger kontrollprogrammer og behandler utslippssøknader fra industrien (Forurensingsloven). Direktoratet kan også gi pålegg om gjennomføring av tiltak for å overholde grenseverdier og målsettingsverdier for de virksomheter der Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet. 

Miljødirektoratet sendte 31. januar utkast til endret tillatelse etter forurensningsloven til Fiven Norge Lillesand. Fiven har to uker til å kommentere på utkastet før et vedtak blir fattet:

 

Fivens rolle og ansvar

Bedriften forurenser og skal medvirke til målinger, beregninger og tiltaksutredninger, samt dekke kostnader basert på sine bidrag til forurensningen. Bedriften må også sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdier og målsettingsverdier blir overholdt, og jobbe for å få ned sine utslipp. Fiven skal bidra med målinger og nødvendige tiltak for å få ned sine utslipp.

Historikk og utførte tiltak

Folkehelseinstituttets målsetning er «rein luft» og har de strengeste kravene. Disse luftkvalitetskriteriene er strengere enn grenseverdiene i forurensningsforskriften og man jobber derfor for ytterligere reduksjon i utslippene selv om kravene i forskriften innfris. 

I 2016 ga Miljødirektoratet Fiven pålegg om gjennomføre tiltak med bakgrunn i at døgngrenseverdien for SO2 var overskredet 5 ganger ved Holta målestasjon. Målinger i 2017 og 2018 viste klar nedgang i disse utslippene.

Det er fra mars 2017 til februar 2018 målt PAH i luft på Holta, Storemyr og ved Libir. Målte verdier lå lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften. Snittet for kalenderåret 2018 er under målsetningene i forurensningsforskriften.

Det ble fra mars 2017 til februar 2018 målt svevestøv i lufta på Holta. Sintef Molab som gjennomførte målingene konkluderte på det ikke var nødvendig å videreføre målingene da grenseverdiene ikke ble overskredet, samt at resultatene i hovedsak lå under luftkvalitetskriteriene.   

Fiven har i 2019 søkt Miljødirektoratet om fornyet utslippstillatelse på produksjon av 24 000 tonn slilisiumkarbid og videreføring av dagens SO2 utslipp. Bedriften søker nå om nyfornyet midlertidig utslippsgrense av PAH til luft for 2020-2025.

Fiven gjennomfører et renseprosjekt med mål om 80 % reduksjon i SO2 og PAH, samt 50 % reduksjon i støv frem mot 2025.

Her finner du historiske data for luftkvalitet.