Saksdokumenter
Saksdokumentene finnes her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022027862&

Klageadgang
Klagefrist er 16.12.2022. Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage sendes til Lillesand kommune:

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no
Adresse: Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kommunetorget (e-post: postmottak@lillesand.kommune.no eller tlf. 37 26 15 00)
Saksbehandler Mari Coward (e-post: mari.coward@lillesand.kommune.no eller tlf. 907 32 686)